Заповед на Ректора на Аграрен университет - Пловдив

Заповед на Ректора на Аграрен университет - Пловдив 11.09.2020

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А    М: 

I. До 30.09.2020г.се  продължава изпълнението на  противоепидемичните мерки на територията на всички обекти на Университета:

1. Учебният процес се организира и провежда в съответствие с приетите от АС  „Правила за организация на учебния процес през първия семестър на учебната 2020/2021 г.“, съобразени с издадените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното“, чиито правила се прилагат по аналогия и при съобразяване със спецификата на висшето образование.

2. Присъственото реализиране на дейностите в АУ-Пловдив се осъществява съгласно изисквания на съответното висше училище при спазване на въведените със Заповед № РД-01-487 от 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, като при възможност обучителният процес се провежда и от разстояние в електронна средачрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, чрез електронната  платформа Microsoft Teams.  

3. При невъзможност за осигуряване на обучение в електронна среда следва да се осигурява физическа дистанция между лицата от 1.5 метра, при условията на т. 2 и съобразно Правилата по т.1. 

4. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, работни срещи, заседания на колективни органи на управление, в това число  открити лекции или други масови мероприятия в Университета се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна форма), а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия капацитет на залата, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м..

5. Спортните занятия се провеждат основно на открито, а при невъзможност в групи с размер до 50% от капацитета на залата. 

II. Удължавам действието на раздел II, III и IV от моя Заповед №РД-16-301/13.03.2020г. в едно с действащата Инструкция за провеждане на дезинфекционни мероприятия от хигиенистите в Аграрен университет – Пловдив по време на епидемиологична обстановка до 30.09.2020 г. (включително).

III. Въвеждам следните правила за работа на преподавателите, служителите и студентите, с оглед превенцията от разпространение на пандемията от COVID 19, опазване живота и здравето на преподавателите, служителите и студентите и съгласно разпоредбите на Министерство на здравеопазването:

1. На работното си място и в закрити помещения да носят предпазни маски /шлемове/ и ръкавици за еднократна употреба.
2. Да спазват отстояние помежду си минимум 1,5 м., като същата дистанция да се спазва и при обслужване на посетители.
3. Помещенията в университета при провеждане на различни масови мероприятия следва да се използват при заетост на местата от 50% при спазване на отстоянието посочено в т.2 по-горе.
4. Да спазват висока лична хигиена, съгласно разпоредбите на Министерството на здравеопазването.
5. Употребата на храни и напитки от служителите и преподавателите да се извършва в обособените за това места /ако са налични/, в индивидуални затворени съдове и да се избягват досега до пособия за работа по време на консумация. Не се разрешава поставянето на храни и напитки по обслужващите бюра.
6. Да се извършва ежедневна дезинфекция на коридорите и общите части в сградите на Университета, както и на служебните автомобили преди началото на работния ден с пръскачки от служители на сектор ТОП, определени от началника на сектор ТОП.
7. Да се извършва дезинфекция в работните помещения поне 2 пъти на ден. Да се обработват бравите на вратите, ключове на захранване, работни повърхности, с разположена там техника и подови настилки. Дезинфекция да се извършва преди отваряне на сградите в 07.00 часа и в 13.00 часа. Дезинфекцията да се извършва от служители на длъжност „Хигиенист“. Извършената дезинфекция да се описва ежедневно в регистър за дезинфекция, (Приложение №2). Документите да се съхраняват от „Организатор хигиена“, който има задължението да извършва ежедневен контрол.
8. Допълнителна дезинфекция може да се извърши по преценка на „Организатор хигиена“ извън посочените часови интервали, във връзка с натовареността на  посещения от студенти и външни лица.
9. В работните посещения да работи само по един човек, в изключителни случаи по двама (или повече), в зависимост от големината на помещението,  при задължително спазване на дистанцията по т. 3 и на мерките за ползване на лични предпазни средства от всеки служител и/или преподавател.
10. Допускането в работните помещения  да става само по един човек и да се спазва дистанцията по т. 3. Да се избягва струпването на хора вътре  в сградите и помещенията. На входа на всяка сграда  на видно място  да бъдат поставени информационни табели, указващи режима на посещение на студенти и външни лица.
11. На видимо и достъпно място във всяка сграда  да е наличен по всяко време дезинфектант, който да се използва от работещите и посетителите. 
12. От служителите от сектор „ИКД“ да се насърчава етично поведение от страна на преподаватели, служители, студенти и външни лица, което касае задължителна лична дезинфекция и избягване докосването на повърхности др.
13. Посетителите в сградите да носят задължително лични предпазни средства – маски/ шлемове. 
14. Служителите и преподавателите в сградите да извършват проветряване на работните помещения на всеки  час, а по възможност и след всеки посетител.
15. Да бъдат осигурени дезинфектант за повърхности, препарат за под и дезинфектанти в опаковка и с етикет ясно обозначаващ производител и съдържание. При намаление количествата от гореизброените консумативи своевременно да се заяви необходимото към сектор „МТС“, като отговорен служител е „Организатор хигиена“.
16. При първи признаци на неразположение, свързано със симптоми на COVID 19 всеки служител или преподавател или студент незабавно следва да уведоми прекия си ръководител/преподавател и да избягва контакт с колеги и външни лица.
17. Служител и преподавател в Университета може любезно да откаже достъп до обект на лице с видимо проявена симптоматика, характерна за COVID 19. Отговорно лице за спазването на тази точка е съответния служител от сектор ИКД, който е по график на работа в съответния ден.
18. До 30.09.2020 г., с оглед ограничаване на посещенията в района на Университета, се забранява използването на спортните съоръжения (вътрешни зали и външни игрища) от външни лица и организации.
19. До 30.09.2020 г. лицата, които не са преподаватели и служители на Университета, но имат сключени договори по реда на ЗЗД следва да изпълняват своите задачи  извън територията на Университета.

Актуална информация относно разпространението и предпазването от COVID-19  и други вируси може да бъде намерена в сайта на Министерството на здравеопазването и интернет адрес: https:/coronavirus.bg.
Директорът на  УОВБ на АУ-Пловдив е отговорен за организацията на дейността, съобразена с настоящата заповед и за спазване на мерките за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.
Пряк контрол за спазване на мерките за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки носят всички ръководители, в т.ч. декани, директори, ръководители на катедри, ръководители на отдели и сектори, и отговорници.
Цялостен контрол   по  изпълнение  на  заповедта  възлагам на Помощник-ректора и  Директора на УОВБ.
Заповедта да бъде сведена до знанието на всички преподаватели, служители и студенти  на АУ-Пловдив за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта следва да се връчи от служба „Деловодство” на отговорните лица: зам.-ректори, помощник-ректор, директор УОВБ, декани, директори на центрове, ръководители на катедри, ръководители на секции, ръководители отдели и сектори, отговорници, председател на Студентски съвет, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на сайта на Университета за сведение и  информация за всички заинтересовани, в т.ч. и на външни лица.

РЕКТОР

ЗАПОВЕД