Заповед на Ректора относно въвеждане на извънредно положение от МС на Р. България, касаещи намаляване на риска от заболяване с вирус COVID-19

Заповед на Ректора относно въвеждане на извънредно положение от МС на Р. България, касаещи намаляване на риска от заболяване с вирус COVID-19 13.03.2020

На основание чл. 46, т. 9 от „Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет – Пловдив” и чл. 23 от „Правилника за вътрешния ред на Аграрен университет – гр. Пловдив”, и съгласно Решение от дата 13.03.2020г. за въвеждане на извънредно положение от Народното събрание на Република България, касаещо намаляване на риска от разпространение на вирус COVID-19, и при спазване на изискванията на чл.173, ал.4, хипотеза втора от Кодекса на труда (поради ползване на отпуска едновременно от всички работещи в университета), 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А    М:

1. Обявявам дните от 16.03.2020г. до 27.03.2020 г. /вкл./ за неучебни и неработни за Аграрен университет – Пловдив.
2. За посочения в т.1 период всички преподаватели и служители на Университета следва да ползват  платен отпуск.
3. Дните за отпуск  се приспадат служебно от индивидуалния платен отпуск на всеки работник и служител, при спазване на нормите на Кодекса на труда.
4. На 13.03.2020 г., след 14 часа, всички декани, директори, ръководители на катедри и отдели в Университета, в т. ч. и служител на сектор „Информация и контрол на достъпа“ да извършат проверка на всички кабинети и зали,  като лично проверят изключването на уредите, осветлението, водата, затварянето на прозорците и заключването на вратите.
5. На 13.03.2020 г., след приключване на дейностите по т.4, служител от сектор „Информация и контрол на достъпа“ да провери сградите и да заключи входните врати.
6. Забранява се достъпа до сградите на Университета за времето от 14.03.2020 г. до 29.03.2020 г. /вкл./.
7. Изключения се допускат единствено от Ректора за дежурните по съответните звена, които ще имат право на ограничен достъп до работните помещения, за изпълнение на неотложни задачи.
8. Разрешавам отварянето на сградите през посоченият период в следните случаи:
а/ При извършване на неотложни  ремонтни работи;
б/ При аварии и бедствено положение;
в/ Дезинфекция на помещенията.
9. Влизането в университета, в случаите по т.7 и т.8 става след нареждане на Ректора и  записване при охраната в дневник, където се описва целта на посещението, часа на влизане, часа на излизане и подпис на посетител и дежурен служител от сектор „Информация и контрол на достъпа”. Дежурният служител от сектор „Информация и контрол на достъпа” лично приема сградата след нейното напускане.
10. Помощник Ректорът следва да уведоми директора на V-РПУ на МВР – гр. Пловдив за усилване на наблюдението от полицията  на района на Аграрен университет – гр. Пловдив по време на посочения в т.1 период.
11. Задължавам служителите от сектор „Информация и контрол на достъпа“ да съблюдават пропускателния режим. При произшествия, набези, кражби и други нередности, дежурните охранители следва незабавно да сигнализират полицията в V-то РПУ на МВР, Ректор, Помощник Ректор и Началник сектор „ТОП”.
12. Задължавам всички ръководители – декани, директори, ръководители на катедри, ръководители на секции, ръководители отдели и ръководители на сектори, председател на Студентски съвет – да запознаят с настоящата заповед всички преподаватели, служители и студенти.
13. Задължавам директора на УОВБ да организира цялостното изпълнение на настоящата заповед за работниците и служителите  на полето.
14. Във връзка с извънредната ситуация приканвам всички студенти, преподаватели и служители на Университета да спазват мерките препоръчани от Министерството на здравеопазването, Министерски съвет и  Кризисния щаб по отношение на предпазването от короновирус.
15. В посоченият период се забраняват масовите мероприятия (академични, спортни и културни) свързани с дейността на Университета, в това число участието във всички текущи конкурси, съвети и др. колективни органи. 
16. След приключване на периода на отпуск ще бъде утвърден нов график на учебния процес.

Актуална информация относно разпространението и предпазването от вирусите може да бъде намерена в сайта на Министерството на здравеопазването.
Контрол   по   изпълнение    на   заповедта  възлагам на Помощник Ректора и  Директора на УОВБ.

При промяна срока на настоящата заповед ще бъде публикувано ново съобщение на страницата на Университета.

ЗАПОВЕД