Заповед относно непроведените изпити за летния семестър на учебната 2019/2020 г.

Заповед относно непроведените изпити за летния семестър на учебната 2019/2020 г. 12.11.2020

На основание чл. 46, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет - Пловдив, с цел осъществяване на превенция срещу COVID-19 на преподаватели, служители, студенти и докторанти в Аграрен университет - Пловдив, при съобразяване с разпоредбите на Заповед No РД-01-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за удължаване на временните противоепидемиологични мерки на територията на страната от 12.11.2020г. до 30.11.2020 г. и моя заповед No РД 16-1021/12.11.2020 г.

НАРЕЖДАМ

1. Отменям действието на Заповед No РД-16-1000/05.11.2020 г.

2. Непроведените изпити за летния семестър на учебната 2019/2020 г., със студенти, редовно обучение от Факултета по РЗА да се проведат в електронна среда в срок до 19.11.2020 г. /влючително/, както следва:

- Студенти от специалност Растителна защита, I курс, уч. 2019/2020 г.:

* Органична химия - доц. д-р Марин Маринов
* Почвознание - доц. д-р Красимир Трендафилов

- Студенти от специалност Растителна защита, II курс, уч. 2019/2020 г.:

* Общо земеделие - проф. д-р Тоньо Тонев
* Зеленчукопроизводство - проф. д-р Николай Панайотов
* Растениевъдство - проф. д-р Иван Янчев
* Овощарство - доц. д-р Галя Добревска

- Студенти от специалност Екология и опазване на околната среда, I курс, уч. 2019/2020 г.:

* Систематика на растенията - доц. д-р Кирил Стоянов
* Агрохимия и почвознание - само в частта Почвознание - доц. д-р Красимир Трендафилов

3. В срок до 30.11.2020 г. забранявам провеждането на присъствени изпити.

ЗАПОВЕД