ЗАПОВЕД №РД-16-1091/27.11.2020г.

ЗАПОВЕД №РД-16-1091/27.11.2020г. 27.11.2020

ЗАПОВЕД 

№РД-16-1091/27.11.2020г.

На основание чл. 46, т.9  от Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет – Пловдив, във връзка със Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването  за удължаване на срока на обявената с Решение №855 на МС от 14.05.2020 г. извънредна епидемиологична обстановка на територията на страната, при съобразяване с разпоредбите на   чл. 63, ал.4 и ал.11, както и на чл. 63а от Закона за здравето и чл.73, за периода от 27.11.2020 г. до 31.01.2021г.,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

1. Удължавам срока на действието на Заповед №РД-16-1021/12.11.2020г., като забранявам присъствен учебен процес за всички студенти и докторанти в периода до 21.12.2020г. 
2. Всички учебни занятия се провеждат синхронно, в електронна среда  чрез платформата Microsoft Teams.
3. За срока по т.1 забранявам достъпа на студенти и докторанти  до учебните сгради на Университета за провеждане на учебен процес. Комуникацията с преподавателите да се осъществява онлайн, по ел. поща или телефон. 
4. За срока по т.1 преустановявам присъствените групови и индивидуални занимания в ДЕПС.
5. За срока по т.1 преустановявам присъствените конгреси, семинари, обучения и  и изложения;
6. За срока по т.1 преустановявам всички спортни мероприятия и занятия в спортните зали на Университета и на външните игрища;
7. За срока по т.1 следва служителите от сектор КИД да осъществяват контрол на достъпа на външни лица и студенти до административните звена в Университета  като не се допуска повече от един човек на 3 кв.м.;
8. За срока по т.1 забранявам свободния достъп на външни лица до сградите на Университета. Достъпът да се контролира от служители на сектор „ИКД“ при спазване на всички епидемиологични мерки и на т.7.
9. Преподавателите следва да изпълняват своите задължения в онлайн среда, дистанционно. Изключение за присъствие в Университета се допуска по предложения от прекия ръководител и разрешение на Ректора.
10. Служителите на Университета следва да изпълняват трудовите си задължения при спазване на съотношение от най-много 50% от персонала да работи присъствено. Графикът на работния процес се определя на база доклади на преките ръководители, утвърдени от ректора. В звената, където е възможно изцяло дистанционна работа на служителите, ръководителите изготвят доклад, който се утвърждава от ректора .
11. Препоръчително е преките ръководители при възможност да организират и ангажират своите служители с работа на учебно-опитните полета и бази на Университета, като се спазват всички противоепидемични мерки.
12. Преподаватели и служители с хронични заболявания или с решения на ТЕЛК, при които е възможен дистанционен режим на работа, се препоръчва да извършват работните си задължения от разстояние, като предложенията за тези служители и преподаватели следва да се изготвят от преките ръководители, като се предоставят на ректора за утвърждаване.
13. Да се спазват всички противоепидемиологични мерки, въведени с предходни мои заповеди, както и стриктно да се спазва  Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, която е качена на ел. страница на университета за сведение и изпълнение.
14. Остава в сила действащата Инструкция за провеждане на дезинфекционни мероприятия от  хигиенистите и служители на сектор ТОП в Аграрен университет – Пловдив.
15. Упълномощавам директора на УОВБ при Аграрен университет – Пловдив да организира изпълнението на настоящата заповед в сградите и територията на УОВБ, като отговаря за цялостния контрол, в т.ч и за ефективно спазване на противоепидемиологичните мерки.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед следва да се изпълнява от деканите, ръководителите катедри, директора на УИЦ, директора на УОВБ, председателя на Студентски съвет, директорите на центрове, ръководителите на отдели и сектори.

Цялостен контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам.-ректора по учебна дейност и акредитация.

Заповедта да се доведе до знанието на деканите, ръководителите катедри, директора на УИЦ, председателя на Студентски съвет, директорите на центрове, ръководителите на отдели и сектори, които имат задължение да сведат заповедта до всички преподаватели, служители и студенти в Университета.


РЕКТОР
/проф. д-р Христина Янчева/