ЗАПОВЕД № РД-16-314/19.03.2021г.

ЗАПОВЕД   № РД-16-314/19.03.2021г. 19.03.2021

ЗАПОВЕД 

№РД-16-314/19.03.2021г.

На основание чл. 46, т.9  от Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет – Пловдив, във връзка със Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и  съобразно Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

1. Преустановявам присъственото провеждане на учебен процес в Университета, с изключение на провеждането на държавни изпити и защити на дипломни работи, в периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.; 
2. Учебните занятия за студентите и докторантите ще се провеждат синхронно, в електронна среда, чрез платформата Microsoft Teams;
3. За срока по т.1 преустановявам присъствените групови занимания в ДЕПС;
4. За срока по т.1 преустановявам присъствените конгреси, семинари и обучения; 
5. За срока по т.1 забранявам ползването от външни организации на помещения в  Университета, с цел провеждане на мероприятия посочени в т.4;
6. За срока по т.1 преустановявам всички спортни мероприятия и занятия в спортните зали на Университета и на външните игрища;
7. За срока по т.1 следва служителите от сектор КИД да осъществяват организация и  контрол на достъпа на външни лица и студенти до административните звена в Университета, като не се допуска повече от един човек на 3 кв.м., при спазване на всички епидемиологични мерки – дезинфекция, мерене на температура и носене на защитни маски.
8. Преподавателите следва да изпълняват своите задължения в електронна среда, дистанционно. Изключение за присъствие в Университета се допуска за тези преподаватели, които нямат възможност да работят от вкъщи, по предложение от прекия ръководител и разрешение от Ректора.
9. Служителите на Университета  следва да изпълняват трудовите си задължения при спазване на съотношение от най-много 50% от персонала да работи присъствено. Графикът на работния процес се определя на база доклади на преките ръководители, утвърдени от ректора. Там където е възможно се препоръчва служителите да работят дистанционно.
10. Препоръчително е преките ръководители при възможност да организират и ангажират своите служители с работа на учебно-опитните полета на Университета, като се спазват всички противоепидемични мерки.
11. Преподаватели и служители с хронични заболявания или с решения на ТЕЛК, при които е възможен дистанционен режим на работа, се препоръчва да извършват работните си задължения от разстояние, като предложенията за тези служители и преподаватели следва да се изготвят от преките ръководители, като се предоставят на ректора за утвърждаване.
12. Да се спазват всички противоепидемични мерки въведени с предходни мои заповеди, както и със Заповед № РД-01-675/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването.
13. Остава в сила действащата Инструкция за провеждане на дезинфекционни мероприятия от  хигиенистите в Аграрен университет – Пловдив.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам.-ректора по учебната работа.

Заповедта да се доведе до знанието на деканите, ръководителите катедри, директора на УИЦ, председателя на Студентски съвет, директорите на центрове, ръководителите на отдели и сектори, които имат задължение да сведат заповедта до всички преподаватели, служители и студенти в Университета.

Приложение: Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, 
 https://www.mh.government.bg/b...

РЕКТОР:
проф. д-р Христина Янчева

ЗАПОВЕД