Заповед

Заповед 28.10.2020

На основание чл. 46, т.9  от Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет – Пловдив, във връзка с увеличаване на броя на регистрираните случаи на заразени с Covid-19 в цялата страна, с цел осъществяване на превенция  срещу заразяване с Covid-19 на преподаватели, служители, студенти и докторанти в Аграрен университет – Пловдив, при съобразяване с разпоредбите на Заповед № РД-01-626/27.10.2020г. на министъра на здравеопазването  за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната от 29.10.2020г. до 12.10.2020г.,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

1. Преустановявам присъствени учебен процес за всички студенти и докторанти в периода от 29.10.2020г. до 12.11.2020г. включително. 

2. Обявявам 29.10 и 30.10.2020г. за неучебни дни, като учебните занятия ще се отработят след 03.11.2020г. по съгласуван график със студентите и УИЦ.

3. Учебните занятия за студентите и докторантите за периода от 03.11.2020г. до 12.11.2020г. ще се провеждат синхронно, в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams.

4. За срока по т.1 забранявам достъпа на студенти и докторанти до учебните сгради на Университета. Комуникацията да се осъществява онлайн, по ел. поща или телефон.

5. За срока по т.1 забранявам свободния достъп на външни лица до сградите на Университета. Достъпът да се контролира от служители на сектор „ИКД“ при спазване на всички епидемиологични мерки.

6. Преподавателите и служителите на Университета  за посочения в т.1 период, изпълняват своите задължения на работното си място при спазване на обичайния работен режим, като учебните занятия се провеждат съгласно т.2 и т.3.

7. Препоръчително е преките ръководители при възможност да организират и ангажират своите служители с работа  на учебно-опитните полета на Университета, като се спазват всички противоепидемични мерки.

8. Преподаватели и служители с хронични заболявания или с решения на ТЕЛК, при които е възможен дистанционен режим на работа, се препоръчва да извършват работните си задължения от разстояние, като предложенията за тези служители и преподаватели следва да се изготвят от преките ръководители, като се предоставят на ректора за утвърждаване.

9. Преподаватели и служители, при които е възможен дистанционен режим на работа могат да извършват работните си задължения от разстояние, като предложенията за тези служители и преподаватели следва да се изготвят от преките ръководители, като  се предоставят на ректора за утвърждаване.

10. Да се спазват всички противоепидемиологични мерки въведени с предходни мои заповеди - №РД-16-301/13.03.2020г., №РД-16-542/23.06.2020г. и действащата Инструкция за провеждане на дезинфекционни мероприятия от хигиенистите в Аграрен университет – Пловдив.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заместник-ректора по учебната работа.

Заповедта да се доведе до знанието на деканите, ръководителите катедри, директора на УИЦ, председателя на Студентски съвет, директорите на центрове, ръководителите на отдели и сектори, които имат задължение да сведат заповедта до всички преподаватели, служители и студенти в Университета.

РЕКТОР:
проф. д-р Христина Янчева

ЗАПОВЕД