Заповед

Заповед 19.01.2021

На основание чл. 46, т.9  от Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет – Пловдив, във връзка със Заповед №РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването за удължаване на срока на обявената с Решение №325 на МС от 14.05.2020 г. извънредна епидемиологична обстановка на територията на страната, удължена с последващи решения на МС, последното №673 от 25.09.2020 г. при съобразяване с разпоредбите на чл. 63, ал.4 и ал.11, както и на чл. 63а от Закона за здравето и чл.73 от същия закон, за периода от 18.01.2021 г. до 31.01.2021 г.,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I. Изменям и допълвам моя Заповед №РД-16-1091/27.11.2020 г., както следва:
1. Разрешава се провеждането на присъствени практически обучения и изпити по практики на студенти, специализанти и докторанти;
2. Семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат проведени в електронна среда;
3. Държавни изпити и защита на дипломни работи.

II. Заповедта влиза в сила от 18.01.2021 г.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед следва да се изпълнява от деканите, ръководителите катедри, директора на УИЦ, директора на УОВБ, председателя на Студентски съвет, директорите на центрове, ръководителите на отдели и сектори.

Цялостен контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам.-ректора по учебна дейност и акредитация.

Заповедта да се доведе до знанието на деканите, ръководителите катедри, директора на УИЦ, председателя на Студентски съвет, директорите на центрове, ръководителите на отдели и сектори, които имат задължение да сведат заповедта до всички преподаватели, служители и студенти в Университета.

РЕКТОР
проф. д-р Христина Янчева

ЗАПОВЕД