Заповед

Заповед 01.09.2021

На основание чл. 46, т.9  от Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет – Пловдив, във връзка със Заповед № РД-01-743/ 31.08.2021г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на  временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.09.2021 г. до 30.11.2021 г.: 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

Да се спазват всички противоепидемиологични мерки въведени с предходни мои заповеди - №РД-16-301/13.03.2020г., №РД-16-542/23.06.2020г., последна заповед Заповед №РД-16-923/25.08.2021г. и действащата Инструкция за провеждане на дезинфекционни мероприятия от хигиенистите в Аграрен университет – Пловдив, като същата се прилага съобразно разпоредбите на Заповед № РД-01-743/ 31.08.2021г. на министъра на здравеопазването.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам.-ректора по учебната работа и помощник ректора.

Заповедта да се доведе до знанието на деканите, ръководителите катедри,  председателя на Студентски съвет, директорите на центрове, ръководителите на отдели и сектори,  които имат задължение да сведат заповедта до всички преподаватели, служители и студенти в Университета.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Университета.

РЕКТОР
проф. д-р Христина Янчева

ЗАПОВЕД