Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация 2020

Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация 2020 22.05.2020

Уважаеми студенти,

Имате възможност да се запознаете с ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация на Националната комисия за борба с трафика на хора под надслов:

 „ТРАФИКЪТ НА ХОРА СЪЩЕСТВУВА“

Основната цел на инициативата е да повиши осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по отношение на механизмите за въвличане в престъплението, както и да насочи вниманието към конкретни признаци за идентифициране на жертви на трафик с цел трудова експлоатация. 

Вследствие на пандемията от COVID-19 нарастващата безработица създава предпоставки за приемане на съмнителни предложения за работа, което реално увеличава риска от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация. 

Не се доверявайте на съмнителни обяви с обещания за високо заплащане на нискоквалифицирана работа в чужбина, особено такива, които са залепени по улиците и имат само мобилен телефон;

Списък с лицензираните трудови посредници има на интернет страницата на Агенцията по заетостта - https://www.az.government.bg/intermediaries/;    

Предварително се информирайте за законодателството, режимът на пребиваване и работа за български граждани в страната, в която заминавате. Можете да получите повече информация относно трудовата миграция от Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП към дипломатическите представителства на Република България в европейските страни с най-големи български общности: http://www.mlsp.government.bg/... 

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, без роуминг, набира се без код)
Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@antitraffic.government.bg 
Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете в гр. Пловдив, +359 32 622 136, 
e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg; 
ИА „Главна инспекция по труда“:
- Гореща телефонна линия - 0700 17 670
- Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747
Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация Кампания А21 – 
0800 20 100
Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) – http://www.knsb-bg.org/;   Трудово-правна приемна: 02/ 40 10 427