Конкурси Докторанти 2018/2019 година

Конкурси Докторанти 2018/2019 година 17.12.2018

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

заявени конкурси  за  ДОКТОРАНТИ - български  граждани и граждани на ЕС за учебната 2018/2019 година по следните специалности:

Шифър

Област на висше образование, професионално направление, специалности

Образователна и научна степен Доктор

Редовно

Задочно

1

2

3

4

5

 

6.2.

Растителна защита

 

 

1.

 

Растителна защита  (Фитопатология)

1

 

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ.

В срок два месеца от обнародването в Държавен вестник (до 14-ти февруари 2019 година), кандидатите за докторанти подават Заявление до Ректора на Аграрен университет – Пловдив за участие в конкурса, към което прилагат следните документи:

  • Автобиография
  • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен "Магистър" – копие и оригинал (връща се на кандидата след проверка на данните). Минимален успех от курса на следване мн. добър 4,50
  • Завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома
  • Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област
  • Документ за платена такса – 80 лв.