Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 03.12.2018

Цел на програмата

Привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти за научноизследователска работа в АУ и създаване на ново поколение специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.  

Допустими кандидати: 

 • Млади учени  – лица, извършващи  научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването.
 • Постдокторанти – учени, който са придобили първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването.

В конкурса могат да участват български и чуждестранни млади учени и постдокторанти, работещи в  АУ и такива извън структурата на  Университета.  

Правила на програмата тук.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография.
 • Мотивационно писмо.
 • Копие от диплома за завършено висше образование ОКС „Магистър“ или диплома за придобита ОНС „Доктор“.
 • Списък на  публикациите.
 • Награди, свързани с процедурата за подбор (при наличие).
 • Работна програма на изследователската дейност (цел, задачи, методика на експериментите, график за изпълнение, очаквани резултати – до 3 стр.). 
 • Очаквани резултати в съответствие с индикаторите на програмата (брой публикации в индексирани и реферирани научни издания, брой заявки за патенти и регистрирани патенти).

Документите се подават до председателите на факултетните комисии както следва:

 • Агрономически факултет – проф. д-р Т. Георгиева 
 • Факултет по Лозаро-градинарство – доц. д-р Иван Брайков
 • Факултет по Растителна защита и агроекология – проф. д-р Виолина Ангелова
 • Факултет по Икономика – доц. д-р Петър Борисов
    
  Срок за подаване на документите:  13.12.2018 г.