Международна конференция "Горското стопанство: мост към бъдещето"

Международна конференция "Горското стопанство: мост към бъдещето" 25.11.2019

Лесотехническият университет и Факултетът по Горско стопанство имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в международната научна конференция „Forestry: Bridge to the Future” („Горското стопанство: Мост към бъдещето”), която ще се проведе от 6 до 9 май 2020 г. в София.

Конференцията е посветена на 95 години Висше лесотехническо образование в България.

Работните сесии на конференцията са фокусирани върху следните теми:
• Устойчиво планиране и управление на дейностите в горското стопанство
• Биоразнообразие, биотични и абиотични фактори в горските територии
• Зелена икономика, базирана на дървесина и недървесни продукти и услуги

В програмата ще бъдат включени и други актуални теми от областта на горското стопанство, дърводобива и дървообработването, мениджмънта, икономиката, екологията, ландшафтната архитектура, агролесовъдството, туризма и т.н. 

Пленарните доклади ще бъдат представени от водещи учени в областта и очертават както актуални проблеми и тенденции, така и бъдещите перспективи пред горскостопанската наука и практика.

Цялата информация относно събитието можете да намерите на официалния сайт на конференцията: https://conf2020.forestry-idea...