Научна конференция „Научни изследвания и иновации за трансформиране на агро-хранителните системи“

Научна конференция „Научни изследвания и иновации за трансформиране на агро-хранителните системи“ 18.11.2019

На 15.11.2019 г. в Аграрния университет – Пловдив се проведе Годишна отчетна конференция с международно участие по Национална научна програма "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот".

Форумът беше открит от проф.д-р Христина Янчева, Ректор на АУ-Пловдив и проф.д-р Владислав Попов, председател на Изпълнителния съвет и координатор на Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“.

1.jpg#asset:6515


Г-н Асим Адемов, депутат от ЕНП в Европейския Парламент, представи актуалните аспекти в политиките на ЕС за иновации в агро-хранителните системи.

Г-н Адемов е съ-учредител на новия Европейски форум на храните, чиято мисия е да осигури платформа за дебат между всички участници в екосистемата за устойчиво производство на храни в търсене на трайни решения за успешна трансформация на агро-хранителните системи в ЕС, отчитайки новите предизвикателства, свързани с климатичните промени, кръговата икономика, новите потребителски нагласи и иновациите в сектора.

2.jpg#asset:6516


Приветствия към участниците във форума отправиха и д-р Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите и г-жа Милена Дамянова – директор на Дирекция „Наука“ към Министерството на образованието и науката.

Д-р Лозана Василева подчерта, че ролята на науката е от ключово значение, защото с нейна помощ се засилва връзката със земеделските стопани, които имат нужда от решения базирани на нови знания и технологии. Необходимо е изграждането на нов подход за по-голяма съгласуваност между селското стопанство и други свързани с него политики - климат и околна среда, научни изследвания, иновации и технологии, енергийна и ресурсна ефективност, храни - част от задачите на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“.

3.jpg#asset:6517


Г-жа Милена Дамянова поздрави участниците в конференцията и каза, че на база наблюденията на Министерството на образованието и науката по програмата са положени големи усилия от екипите, ангажирани с изпълнението й. Получени са конкретни научни и приложни резултати, които се очаква да допринесат не само за повишаване нивото на научноизследователската и внедрителската дейност в България, но и за обвързване на нейните резултати с ползите, които се предоставят на обществото. Успешното прилагане на модела за натрупване на нови знания чрез научни изследвания и трансформирането им в иновативни технологии и продукти, отговарящи на съвременните изисквания, е жизнено важно за постигането на устойчиво икономическо развитие.

4.jpg#asset:6529

По време на конференцията бяха посочени постигнатите през първата година научни резултати и напредъка по Компонентите на програмата, както и предстоящите задачи за изпълнение, като основните обществени предизвикателства са свързани с по-иновативно, по-ефективно използващо ресурсите и по-конкурентноспособно общество.

6.jpg#asset:6518


Участниците във форума представиха доклади в четири тематични сесии: „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи“, „Растително здраве и безопасност в  хранителните системи“, „Качество на храните за по-качествен живот“ и „Биоикономика, хранителни системи и интегрирано регионално развитие“. 

5.jpg#asset:6519