Организиране провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните сгради и помещения на Аграрен университет - Пловдив

Организиране провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните сгради и помещения на Аграрен университет - Пловдив 16.03.2020

I.Обявявам следните мерки, отнасящи се до административното обслужване на студенти и външни лица в сградите на Университета:

1. Забранявам достъпа на студенти и външни лица в сградите.
2. Изключения се допускат единствено за изпълнение на неотложни задачи, като разрешение се получава от Ректора на Университета в следните случаи:
 При извършване на неотложни ремонтни работи;
 При аварии и бедствено положение;
 Дезинфекция на помещенията;
 Издаване на документ, който е изключително необходим на конкретно лице за спазване на нормативно определени срокове.
3. Задължавам дежурните служители от сектор ИКД да записват в регистър имената на допуснатите лица. Служителите на сектор ИКД не допускат външни лица с грипоподобна симптоматика.
4. Всички външни услуги да се извършват в деловодството на Университета.
5. При извършване на обслужването да се допуска само по едно лице с маска в помещението.
II. С цел предотвратяване на разпространението на COVID-19 (коронавирус), обявявам следните мерки, отнасящи се до преподавателите, служителите и студентите в Университета:
1. Преустановявам командироването в страната и чужбина на всички преподаватели, служители и докторанти;
2. Деканите, Ръководителите на катедри, директорите, началниците на отдели под ръководството на помощник-ректора да изготвят график и ред, по който ще се извършва дезинфекцията на работните помещения и работните места;
3. Сектор МТС, под координацията на помощник-ректора да осигури дезинфекционни материали, защитни маски, ръкавици и др. необходими материали за всички служители, които имат пряк контакт със студенти и външни лица;
4. Началникът на сектор ТОП да организира дезинфекционните мероприятия на служебните автомобили и автобуси;
5. Да се засилят дезинфекционните мероприятия, както следва:
 да се извършва ежедневна многократна дезинфекция на критичните
повърхности за общо ползване (дръжки на врати, перила на стълбища,
кранове на чешми, санитарни възли, клавиатури на компютри, оборудване, автомобили и автобуси и др.);
 служителите работещи с парични средства да използват предпазни ръкавици;
 всички помещения, където работят служителите да се проветряват през 30 мин.;
 използваните лични хигиенни средства да се изхвърлят в кошчета с капак;
 дезинфектантите за ръце да се поставят на видно място във всяко
помещение.
III. С цел недопускане разпространението на COVID-19 (коронавирус) сред
преподавателите, служителите и студентите на Университета обявявам следните мерки, които са задължителни за всички:
1. Всички служители и преподаватели дори при лека настинка, или слабо
повишена температура (над 37,5 градуса по Целзий) да си останат у дома (в платен или неплатен отпуск или отпуск за временна неработоспособност), като уведомят за това прекия си ръководител;
2. Завърналите се от зона с разпространение на COVID-19 (коронавирус) да се изолират в домашни условия и да се наблюдават за симптоми в продължение на 14 дни;
3. Да почистват редовно повърхностите на работното си място – бюра, маси и предмети – телефони, компютри, клавиатури и др.;
4. Да стоят поне на два метър разстояние от събеседник;
5. Да проветряват поне на 30 мин. помещението където работят;
6. Да избягват пътувания, масови прояви и посещения в затворено пространство с много хора;
7. Да избягват директен физически контакт с други хора.
IV. Утвърждавам Инструкция за провеждане на дезинфекционни мероприятия от хигиенистите в Аграрен университет – Пловдив по време на епидемиологична обстановка.
Актуална информация относно разпространението и предпазването от вирусите може да бъде намерена в сайта на Министерството на здравеопазването.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на помощник-ректор и директор на УОВБ.

ЗАПОВЕД

ИНСТРУКЦИИ