Покана

Покана 12.10.2021

Аграрен университет – Пловдив

Катедра Животновъдни науки
20- години зооинженерно образование в Аграрен университет - Пловдив

Международна научна конференция
„СЪХРАНЯВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ РЕСУРСИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО- ВЪПРОС НА ПРЕСТИЖ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
Пловдив
16-17 декември 2021

Под патронажа на проф. д-р Христина Янчева – Ректор на Аграрен университет- Пловдив

Организационен комитет
Председател:
Доц. д-р Людмила Николова – Ръководител на катедра „Животновъдни науки“
Членове:
Проф. дсн Димитър Греков, Проф. д-р Васил Николов; Проф. д-р Васко Герзилов, Проф. д-р Пламен Петров, Доц. д-р Румяна Иванова, доц. д-р Атанас Вучков
Научен секретариат:
гл. ас. д-р Ивелина Запрянова, гл. ас. д-р Красимира Аврамова, гл. ас. д-р Мая Попова, гл. ас. д-р Радка Малинова, гл. ас. д-р Светослав Карамфилов, , гл. ас. д-р Петър Петров
Технически секретар:
Гл. експерт Цветанка Андреева

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Характеристика, мониторинг, съхраняване и тенденции на развитие на генетичните ресурси в животновъдството и аквакултурата.
  • Технологии на хранене и отглеждане, здравеопазване и добри производствени практики за устойчиво производство и благоденствие на животните.
  • Преработка и производство на храни от животинските продукти. Маркетинг.
  • Национална и световна политика в областта на организацията и управлението на генетичните ресурси в животновъдството и аквакултурата.

ПРОГРАМА
16 декември (четвъртък)

12:00 – 13:00 Регистрация на участниците 
13:00 – 13:15 Откриване на форума
13:15 – 14:15 Кръгла маса – зооинженерното  образование – състояние и перспективи
14:15 – 14:45 Обучението по зооинженерство в Аграрен университет – Пловдив – врата към достойна професионална реализация
14:45 – 15:15 Кафе – пауза
15:15 – 17:00 Пленарни доклади
17:00 – 17:30 Дискусия

17 декември (петък)

9:00 – 9:30 Регистрация на участниците
9:30 – 13:30 Представяне на доклади и дискусия
13:30 Закриване на форума

Участието в конференцията е само с доклади.
Официални езици на конференцията – български; английски; руски
Допуска се по един доклад на водещ автор.
При влошаване на епидемичната обстановка ще бъде осигурено дистанционно презентиране на докладите.
Непрезентирани доклади не се публикуват.

ПУБЛИКУВАНЕ
Статиите от конференцията ще се публикуват в 

  • Bulgarian Journal of Agricultural Science 
  • Agricultural Sciences

Статиите се подават до 15.11.2021 г. на адрес: animal.science@abv.bg:
1. авторът посочва списанието в което би желал да се отпечата публикацията
2. статията се представя във форма за отпечатване, според изискванията на списанието.

Редакционна колегия оценява публикациите до 30.11.2021 г. и уведомява авторите за приемане на публикацията за отпечатване.

Поради ограничения брой на статиите в списание Bulgarian Journal of Agricultural Science, статиите ще бъдат класирани по следния ред:

1. Научна стойност;
2. Водещ автор докторант;
3. Водещ автор млад учен;
4. Други.

Статиите които не са класирани за публикуване в Bulgarian Journal of Agricultural Science, могат да бъдат публикувани в Agricultural Sciences, по желание на авторите.

ТАКСА
1. Таксата за участие включва част от стойността за публикуване на материалите:
a. Bulgarian Journal of Agricultural Science - 200 лв.
b. Agricultural Sciences, 100 лв.
2. Таксата се плаща в деня на конференцията