Предстоящи събития

Покана за участие във виртуална мобилна програма организирана от Malaya University, Institute of Biological Science на тема "Биолог на 21 век"

Покана за участие във виртуална мобилна програма организирана от Malaya University, Institute of Biological Science на тема "Биолог на 21 век"

16-19 август 2021

ПОКАНА

ПОКАНА

Натура 2000: Обща визия за опазване на местообитанията на висши растения и мъхове в област Пловдив.

Icenas 2021 - International conference on engineering, natural and applied science

Icenas 2021 - International conference on engineering, natural and applied science

24-26 november 2021, Osmaniye, Turkey

Кръгова икономика - Възможности и перспективи за бизнеса в България

Кръгова икономика - Възможности и перспективи за бизнеса в България

07.07.2021 г. от 14.00 ч., сграда Бизнес Инкубатор на София Тех Парк, зала The Venue

International scientific - practical conference - Modern agriculture: problems, prognoses, innovative approach

International scientific - practical conference - Modern agriculture: problems, prognoses, innovative approach

25-27th of November 2021