Животът в Аграрен университет- Пловдив

Моята професия - моето бъдеще

Моята професия - моето бъдеще

Аграрен университет - Пловдив е партньор на инициативата „Моята професия – моето бъдеще”, организирана от Портала на българските общини KМЕТА.bg, под патронажа на Министерството на труда и социалната политика.

Актуализирана информация за Вас, кандидат-студенти

Актуализирана информация за Вас, кандидат-студенти

Аграрен университет - Пловдив е единственото специализирано държавно висше училище, подготвящо кадри за всички сфери на аграрния сектор, в т.ч. растениевъдство, животновъдство, растителна защита, опазване на околната среда, развитие на селските райони, агробизнес и агротуризъм.

Класиране на кандидат-студенти за ОКС "магистър

Класиране на кандидат-студенти за ОКС "магистър

втори прием за учебната 2019/2020 г., платено обучение

Седмото отличие „Принос в механизацията на земеделието"

Седмото отличие „Принос в механизацията на земеделието"

Насловът на Седмото отличие „Принос в механизацията на земеделието – 2020” е: 

АГРОЕДИНЕНИЕ – ОБРАЗОВАНИЕ • НАУКА • БИЗНЕС

Насоки за провеждане на общите събрания на факултетите

Насоки за провеждане на общите събрания на факултетите

Разпоредбите са в съответствие със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 Март 2020 г. и за преодоляване на последиците (Загл. доп. - ДВ, БР. 44 от  2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), и по специално с чл. 6а, ал.1