Съобщение от Факултет по икономика

Съобщение от Факултет по икономика 07.10.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Сесия на държавен изпит за ОКС „Магистър“ към факултета по Икономика

1.МК „Финансов мениджмънт и счетоводство“

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи  - 21.10.2020 г. от 10.00 ч. в кат. Информатика

2.МК „ Управление на туризма“

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи  - 22.10.2020 г. от 10.00 ч. в кат. Туризъм

3.МК „Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони“

Писмен държавен изпит и защита на дипломни работи  - 21.10.2020 г. от 09.30 ч. в кат. Икономика, зала 326

 

За допускане до държавен изпит е необходимо студентите да представят в деканата:

 

1.Студентска книжка  - с положени всички изпити по учебен план до 16.10.2020 г.

2.За студентите, които се явяват на защита на дипломна работа – един екземпляр от дипломната работа до 14.10.2020 г.

3.Снимки паспортен формат – 2 бр. 4.За студенти от предходни випуски – такса 50 лв., платена в касата на АУ.