Удължаване действието на Заповед №РД-16-314/19.03.2021г.

Удължаване действието на Заповед №РД-16-314/19.03.2021г. 09.04.2021

ЗАПОВЕД 

№РД-16-423/09.04.2021г.

На основание чл. 46, т.9  от Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет – Пловдив, във връзка със Заповед №РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването и  съобразно Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

1. Удължавам действието на моя Заповед №РД-16-314/19.03.2021г., като преустановявам присъственото провеждане на учебен процес в Университета, в периода до 30.04.2021г.
2. Изключения по т.1. се допускат за провеждане на присъствени изпити с практическа част за студенти от задочна форма на обучение.
3. Да се спазват всички противоепидемиологични мерки въведени с предходни мои заповеди, както и със Заповед № РД-01-675/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването.
4. Остава в сила действащата Инструкция за провеждане на дезинфекционни мероприятия от  хигиенистите в Аграрен университет – Пловдив.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заместник-ректора по учебната работа.

Заповедта да се доведе до знанието на деканите, ръководителите катедри, директора на УИЦ, председателя на Студентски съвет, директорите на центрове, ръководителите на отдели и сектори,  които имат задължение да сведат заповедта до всички преподаватели, служители и студенти в Университета.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Университета.

РЕКТОР:
проф. д-р Христина Янчева