Условията за кандидатстване за стипендии - летен семестър на 2018/2019 г.

Условията за кандидатстване за стипендии - летен семестър на 2018/2019 г. 14.03.2019

1. Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендия за учебната 2018/2019 год. – летен семестър от студентите – български граждани и граждани на ЕС и на Европейското икономическо пространство  в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“  - редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет по чл.1, ал.1, т. 1 и т.5 на ПМС 90/2000 г.,   да бъдат, както следва:

 а./ срок за подаване от 14.03.2019  г. до 29.03.2019 г. вкл.;

 б./ молба-декларация по утвърдения образец – собственоръчно се изписва, за коя стипендия или помощ се кандидатства;

 в./ удостоверение  за  IBAN на притежавана лична картова сметка в УниКредит Булбанк.

2. За „стипендия за успех“ могат да кандидатстват  студенти  редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет от всички курсове, които имат среден семестриален успех от предходните два семестъра, а за първи курс от зимен семестър от 4,00 до 6,00, независимо от дохода и са без невзети изпити през срока на обучението.

 2.1. Студентите, които кандидатстват за стипендия по успех представят  заверена от деканата молба-декларация със собственоръчно  изписано „стипендия за успех“. От деканата заверката е за записан летен семестър на  учебната 2018/2019 г., среден семестриален успех от предходните два семестъра, а за първи курс от зимен семестър на учебната 2018/2019 г. и взети всички изпити за срока на обучение.

3. За „стипендия за успех в приоритетно професионално направление“ могат да кандидатстват студенти, редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет от всички курсове в специалностите от ОКС „бакалавър“:

 • Агрономство /полевъдство/;
 • Зооинженерство;
 • Растителни биотехнологии;
 • Агрономство /лозаро-градинарство/;
 • Аграрно инженерство;
 • Декоративно градинарство;
 • Агрономство /тропично и субтропично земеделие/;
 • Растителна защита;
 • Екология и опазване на околната среда

и  курсове от ОКС „магистър“:

 • Агробизнес;
 • Мениджмънт на растителната защита;
 • Растителна защита;
 • Опазване на биологичното разнообразие;
 • Устойчиво природоползване и екологичен туризъм;
 • Селекция и репродукция на животните;
 • Лозарство с основи на винарството

 3.1. Студентите, които кандидатстват за стипендия по успех в приоритетно направление представят  заверена от деканата молба-декларация със собственоръчно  изписано „стипендия за успех в приоритетно професионално направление“. От деканата заверката е за записан летен семестър на  учебната 2018/2019 г., среден семестриален успех от предходните два семестъра, а за първи курс от зимен семестър на учебната 2018/2019 г. и взети всички изпити за срока на обучение.

3.2. Кандидатите следва да имат  успех от 5,00 до 6,00 и да нямат невзети изпити, включително и при обучение по секторна програма Еразъм.

4. Студентите,  които кандидатстват за стипендия по чл. 3, ал. 2 от ПМС 90 представят:

а./  заверена от деканата молба-декларация със собственоръчно  изписано „социална стипендия“.  От деканата заверката е за записан летен семестър на  учебната 2018/2019 г. ;

б./  документи, удостоверяващи обстоятелства за студента и членове на семейството по т. 8.2.  буква „ж“ от Заповедта – представят се само от студенти, на които не е отпускана такава стипендия от началото на учебната година.

4.1 За „социална стипендия“ /по чл. 3, ал. 2 от ПМС 90/ могат да кандидатстват студенти от всички курсове, редовно обучение, приети на места субсидирани от държавата, независимо от успеха си, които отговарят на следните условия:

 • несемейни студенти без двама родители;
 • студенти с трайни увреждания 50% или над 50%;
 • студенти с двама родители, които са с трайни увреждания 50% и над 50%;
 • студенти с един родител, който е с трайни увреждания 50% и над 50%;
 • студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • студентките майки с дете до 6-годишна възраст;
 • студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата.

4.2. Размерът на „социалната стипендия“ е 120 лв.

5. Чуждестранните студенти, приети по актове на Министерски съвет могат да кандидатстват за стипендия  за втора и следващи години от обучението си при успех не по-нисък от 4,00. За първата година от обучението им, стипендия се отпуска независимо от успеха.

5.1. Студентите представят:

 • заверена от деканата молба-декларация.  От деканата заверката е за записан летен семестър на учебна 2018/2019 г.

5.2. Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в правилника на АУ.

5.3. Стипендията на чуждестранните студенти, приети по актове на Министерски съвет и междуправителствени спогодби е в размер 240 лв.

6. Броят на  стипендиите, които ще се отпуснат за летен семестър на учебната 2018/2019 г. е както следва:

- …145….  стипендии за успех по т.2

-  …75…  стипендии за успех в приоритетно професионално направление по т. 3

7. Класирането се извършва по следния ред:

 • за   „стипендия за успех“    -  по низходящ ред на успеха до изчерпване на определения брой стипендии, разпределени на квотен принцип по факултети, както следва:

-          за Факултета по агрономство – 40 бр.

-          за Факултета по лозаро-градинарство –  37 бр.

-          за Факултета по растителна защита и агроекология – 43 бр.

-          за Факултета по икономика – 25 бр.

 • за   „стипендия за успех в приоритетно професионално направление“    -  по низходящ ред на успеха до изчерпване на определения брой стипендии, разпределени на квотен принцип по факултети, както следва:

-          за Факултета по агрономство – 25 бр.

-          за Факултета по лозаро-градинарство –  23 бр.

-          за Факултета по растителна защита и агроекология – 27 бр.

 • стипендии се отпускат на  студентите, извън определения по т. 6 брой, при равен бал с последния класиран в категорията;
 •  класираните   студенти се разпределят по групи:

                       І-ва  група с успех 6,00                          

                       ІІ-ра група с успех от 5,50 до 5,99        

                       ІІІ-та група с успех от 4,50 до 5,49       

                       ІV-та група с успех от 4,00 до 4,49   

8. За помощи могат да кандидатстват студенти приети на места субсидирани от държавния бюджет със средномесечен доход на член от семейството не по-висок от 560 лв. и не са получили такава за зимен семестър. 

8.1. Документи за еднократни помощи  се приемат в срок от 14.03.2019 г. до 29.03.2019 г.. Еднократни помощи  се отпускат  при  записан летен семестър до максимален брой от 50 помощи. Помощи  се отпускат на база средномесечен доход на член от семейството, чрез класиране във възходящ ред на декларираните доходи, с изключение на  студенти с увреждания 90% и повече от 90%, кръглите сираци и лицата, лишени от родителски грижи.

8.2. Необходими документи за отпускане на помощи за летен семестър на учебната 2018/2019 г.:

 • Молба-декларация по утвърдения образец със собственоръчно  изписано „помощ“. Заверява се от деканата за записан летен семестър на учебната 2018/2019 г. ;
 • Средномесечният доход на член от семейството се определя за периода от месец август 2018 г. до месец януари  2019 г. включително.
 • В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и другите членове на семейството доходи от:

- брутни заплати;

- пенсии, без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;

- обезщетения за безработица;

- социални помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца;

- наеми;

- присъдени издръжки;

- хонорари;

- стипендии, без получаваните от декларатора и членове на неговото семейство по силата на ПМС 90 и ученическите стипендии;

- получени европейски стипендии и награди, както и получени суми от студентските практики;

- търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи.

 • Членове на семейството на студента са:

- ако е семеен – съпругът (съпругата) и децата;

- ако не е семеен – бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се или нетрудоспособни.

В случаите на повторен брак на майката или бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга).

 • За всеки деклариран доход се представя съответен документ:

- служебна бележка от предприятието, с вписан БУЛСТАТ, два подписа и печат – за работещите по трудово или служебно правоотношение. Основание за неначисляване на трудово възнаграждение /непратен отпуск, болнични, прекъсване на трудово правоотношение/ за месеците, в които няма  доход.

- Работещите в чужбина представят документ от работодателя  за получените доходи в съответната валута. Документът да е преведен на български език от лицензиран преводач;

- служебна бележка от РУСО - за получени обезщетения за временна нетрудоспособност;

- удостоверение от Агенция „Социално подпомагане” – за получени социални помощи, месечни добавки и месечни помощи за деца;

- удостоверение от „Пенсионно осигуряване” - за получените пенсии;

- удостоверение от Службата по заетостта - за получени обезщетения при безработица;

- данъчна декларация  за 2018 г. - за упражняващите занаяти, търговия, свободна професия, регистрираните земеделски производители, еднолични търговци и т.н. Приема се копие на данъчна декларация, заверено „вярно с оригинала” от декларатора с подпис и печат или копие, без заверка, когато се представя и оригинал на подадената декларация за сверка /оригиналът се връща/. Когато декларациите са подадени с универсален електронен подпис се представят: копия на данъчната декларация, потвърждението за получаване и уведомлението за приемане,  заверени „вярно с оригинала” от декларатора с подпис и печат.

 • За доход на ЕТ, регистрирани земеделски производители, упражняващите занаяти, търговия, свободни професии и други се посочва:

- декларираният облагаем доход, когато месечният му размер е по-голям от осигурителния;

- когато месечният размер на облагаемия доход е под осигурителния – за доход се приема осигурителният.

 • Декларирани членове на семейството и други обстоятелства се удостоверяват:

- акт за раждане на дете;

- ксерокопие на смъртен акт - за починал родител;

- ксерокопие от съдебно решение - при разведени родители и присъдена издръжка;

- удостоверение от дом за отглеждане и възпитание  на деца, лишени от родителска грижа;

- уверение/служебна бележка от съответното учебно/военно заведение - за братя и сестри, ако са учащи се или войници;

- ксерокопие от решение на ТЕЛК - за удостоверяване на трайни увреждания и намалена работоспособност;

- регистрация в бюрата по труда към Агенцията по заетостта за безработни родители.

9. Студентите могат да кандидатстват и да получават едновременно  стипендия по т. 2 и по т. 3.

10. Когато кандидатстват за повече от една стипендия или за стипендия и помощ, студентите подават отделна молба-декларация за всяка стипендия или помощ. Комплектът документи по т.8 се прилага  към молбата за помощи.

11. Правото за получаване на стипендия на основание експертно решение на ТЕЛК се губи с изтичане срока на освидетелстването на всяко от лицата /студент или родител/, ако не е подновено.

12. Документи за отпускане на „социална стипендия“ по чл. 3, ал. 2 от Постановлението се подават в срока, определен за летен семестър, а когато основанието възникне по-късно – в едномесечен срок от настъпване на основанието.

 13. Стипендии   се изплащат само по картова сметка. За тези, които нямат открити картови сметки, такива могат да им бъдат открити в УниКредит Булбанк при договорените с АУ преференциални условия като се легитимират със студентската книжка.

14. Документи за стипендии и помощи  се приемат:

-  от Студентски съвет /кабинет №29 в ДЕПС

- за въпроси и консултации -  счетоводството /ЛГФ/ и гл. счетоводител.