Agricultural Sciences приема научни публикации, кратки научни съобщения и обзорни статии.

Agricultural Sciences приема научни публикации, кратки научни съобщения и обзорни статии. 25.01.2023

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че научното списание на Аграрен Университет - Пловдив Agricultural Sciences приема научни публикации, кратки научни съобщения и обзорни статии. Материалите за предстоящия брой – № 36 ще се приемат до 20.03.2023 г. Постъпилите след тази дата и одобрени материали ще бъдат включени в следващия брой.
Към момента списанието се реферира в EBSCO Academic Search Ultimate, CAB International - CAB Abstracts, CABI (Clarivate Analytics - Web of Science), Google Scholar и AGRIS. Съгласно решение на Управителния съвет на ЦНИТТЗИС публикуването на материалите през 2023 година е безплатно.