Аграрен университет- Пловдив е партньор в Център за компетентност „Агрохранителни системи и биоикономика“

Аграрен университет- Пловдив е партньор в Център за компетентност „Агрохранителни системи и биоикономика“ 08.11.2023

На 1-ви ноември 2023 г, с Решение на Министерския съвет на Република България, бе одобрено Обединение от Националната пътна карта за научна инфраструктура Център за компетентност „Агрохранителни системи и биоикономика"

В Центъра се обединяват трите инфраструктури в областта на агрохранителните системи и биоикономиката. Това са Научна инфраструктура в областта на храни, хранене и здраве (координирана от Университета по Хранителни Технологии-Пловдив, Центърът за диагностика и технологии за растително здраве (ПлантХелт, координирана от Аграрен Университет-Пловдив) и Националната инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и храните (координирана от Селскостопанска Академия).

Обединението ще създаде модерен мултидисциплинарен научен комплекс с разпределена изследователска инфраструктура в областта на агроекологията, растителното здраве, прецизната растителна селекция и преработката на храни и хранене, която ще подпомага преминаването на обществото ни към устойчива система за производство на биоресурси и качествени и здравословни храни и към кръгова биоикономика. Целта е да се постигане дигитална трансформация на целия агрохранителен сектор и да надгради инфраструктурния, научния и иновационен капацитет на университетите и изследователските организации в областта.

Задълбочените научни изследвания, анализи и модели в областта на агроекологията, растителното здраве и безопасността на селскостопанската продукция, и селекцията на растенията и безопасността и качеството на храните, са инструменти за разработване на решения, насочени към намаляване на отпечатъка на продоволствената система върху климата и околната среда, намаляване на зависимостта от употребата на пестициди, увеличаване на разнообразието на културите и сортовете, стабилност на добивите и справяне с въздействията от климатичните промени, осигуряване на здравословни храни за населението.

В компонента «Растително здраве» АУ-Пловдив, заедно с Института по Гората към БАН и Тракийския Университет- Стара Загора, ще модернизира научноизследователската си инфраструктура за провеждане на изследвания на съвременно системно ниво върху факторите, въздействащи върху растителното здраве по веригата почва-растение-растителна продукция, чрез съвкупност от диагностична лаборатория и свързани научни ресурси за диагностика, прогнози и технологични решения за неговото опазване към бизнеса.

Следващите стъпки са приемане бюджета на Центъра и изработване и приемане на бизнес-план за развитието му.