Покана за участие в научно-практическа конференция по повод "40 години Факултет по растителна защита и агроекология“

Покана за участие в научно-практическа конференция по повод "40 години Факултет по растителна защита и агроекология“ 13.09.2023

Конференцията се организира в рамките на честванията „40 години Факултет по растителна защита и агроекология“. Основна цел е популяризиране на най-новите научни изследвания в областта на растителната защита, екологията и опазването на околната среда, агроекологията, биологичното земеделие.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
• Съвременни подходи за опазване на растителното здраве;
• Замърсяване и опазване на компонентите на околната среда;
• Биоразнообразие, устойчиво използване и опазване на природните ресурси;
• Агроекология и биологично земеделие;

Срокът за приемане на абстракти се удължава до 30 септември 2023 г. 

Подробна информация за конференцията