Откриващо събитие на програмата "Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи" на Европейската комисия

Откриващо събитие на програмата "Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи" на Европейската комисия 12.10.2023

"Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи" е инициатива на Европейската комисия, която ще допринесе за Новата Европейска Иновационна Програма и нейното пилотно действие за изграждане на 100 регионални долини за дълбокотехнологични иновации.

Тези "долини" имат значителен потенциал да подкрепят и ускорят разгъръщането на биоикономиката в регионите, където хората живеят и работят. Те също така ще се занимават с иновационното неравенство в ЕС, със специално внимание към страните от Централна и Източна Европа.

Събитието се организира съвместно от Генерална дирекция "Изследвания и иновации" на Европейската комисия и Аграрен университет- Пловдив, в тясно сътрудничество с Инициативата BIOEAST

Събитието ще се проведе на 13 октомври 2023, от 9:00 ч в Аулата на университета и ще бъде в хибриден формат- на живо и онлайн, с предварителна регистрация ТУК

Работният език е английски, без предвиден превод на български. 

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

WATCH LIVE:

Цели:

Европейската комисия инициира разработването на концепцията за Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи, като са взети предвид отправите точки от държавите-членки, предоставени на уъркшоп по време на Европейския форум за политики за биоикономика през юли 2023 г. Изработената концепция ще бъде представена на събитие на високо равнище, организирано от Аграрен университет- Пловдив.

Конкретните цели са:

  • Представяне на инструментите на ЕС, които са съществени за създаването на мрежа от Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи, със специално внимание към Новата Европейска Иновационна Програма 
  • Обяснение на специфичните характеристики на Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи и представяне на съществуващи успешни примери от държавите-членки
  • Обсъждане и проучване на предизвикателствата и възможностите за създаване наРегионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи, особено за страните и регионите в Източна и Централна Европа. Обсъждане на ролята за разгръщане и увеличаване на мащаба на иновациите в биоикономиката
  • Подчертаване и засилване на ролята на образованието и развитието на умения в биоикономиката, както и обсъждане на нуждите и липсите в текущите учебни планове, за да се подкрепят Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи

Целевата аудитория на събитието включва съществуващи и потенциално възникващи долини в областта на биоикономиката и хранителните системи, със силен акцент върху по-малко развитите региони, всички заинтересовани страни от агро-хранителния сектор и биоикономиката, преподаватели и студенти от университети, медии.

РЕГИСТРАЦИЯ

The Regional Innovation Valleys for Bioeconomy and Food Systems will contribute to the New European Innovation Agenda and its flagship action in building 100 regional deep-tech innovation valleys.

These valleys hold significant potential to support and expedite the implementation of the bioeconomy in regions where communities reside and work. They also address the innovation gap within the EU, with particular attention to countries in Central and Eastern Europe.

The event is being jointly organized by the European Commission's Directorate-General for Research and Innovation and the Agricultural University of Plovdiv, in close collaboration with the BIOEAST Initiative. 

The event will be held on 13 October 2023, 9:00 EET, at the University Aula and will be live-streamed and recorded, with preliminary registration HERE.

The working language of the event is English.

PROGRAMME OF THE EVENT

Objectives:

The European Commission (EC) has initiated the development of the concept of Regional Innovation Valleys for Bioeconomy and Food Systems, taking input from Member States provided during a workshop at the European Bioeconomy Policy Forum in July 2023. The resulting concept will be introduced at a high-level event hosted by the Agricultural University of Plovdiv, Bulgaria.

The specific objectives are:

  • Present EU instruments relevant for establishing a network of Regional Innovation Valleys for Bioeconomy and Food Systems, particularly focusing on the New European Innovation Agenda and the flagship initiative regarding Regional Innovation Valleys.
  • Explain the distinctive characteristics of Regional Innovation Valleys for Bioeconomy and Food Systems and highlight successful existing examples from Member States.
  • Discuss and explore challenges and opportunities in setting up Regional Innovation Valleys for Bioeconomy and Food Systems, especially for BIOEAST countries and regions. Additionally, discuss the role in deploying and scaling up bioeconomy innovations.
  • Emphasize and reinforce the role of bioeconomy education and skills development, and address the needs and gaps in current curricula to support Regional Innovation Valleys for Bioeconomy and Food Systems.

The target audience for this event includes existing and potential emerging bioeconomy and food system valleys, with a strong focus on less developed regions, relevant stakeholders in the agrifood and bioeconomy sector, university faculty and students, and media.

REGISTRATION