XХІХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за МЛАДИ УЧЕНИ

XХІХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за МЛАДИ УЧЕНИ 14.07.2020

Целта на конференцията е да:

1. даде възможност за изява на докторанти, млади учени, студенти и специалисти;
2. повиши информираността на младите учени за особеностите при разработване на докторска дисертация.

Конференцията е предназначена за докторанти, млади учени и студенти от университети, висши училища, колежи и институти на възраст до 35 години.

Пред участниците в Международната научна конференция ще бъдат изнесени лекции по
изисквания за разработване на докторски дисертации.

Тематични направления:

 • Природно математически науки
 • Хуманитарни и социални науки
 • Икономически и Правни науки
 • Науки за общественото здраве, здравните грижи и спорта
 • Изследвания в областта на изкуството
 • Комуникационна и компютърна техника и технологии
 • Електротехника, електроника и автоматика
 • Машиностроителна техника и технологии
 • Текстилна и шевна техника и технологии
 • Земеделски и Агрономо - лесовъдни науки
 • Екология и опазване на околната среда
 • Ландшафтна архитектура
 • Методични основи на научните изследвания
 • Приложение на статистически методи в научните изследвания
 • Качество на висшето образование

Заповече информация натиснете тук.