Профил на купувача

Нов профил на купувача

Нов профил на купувача

Съгласно последните изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Аграрен университет - Пловдив има нов Профил на Купувача

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по 14 обособени позиции

Предмет: Доставка на лабораторна апаратура  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по 14 обособени позиции.

Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив по три обособени позиции

Предмет „Доставка на компютърна  и периферна техника  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив по три обособени позиции".

Пазарни консултации

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с изпълнение на проект за „Разработване на иновативни подходи за контрол на галови нематоди чрез соларизация на почвата и внасяне на микроорганизми, в съответствие с правилата на биологичното производство ", с кандидат гражданско дружество на основание на чл. 357 – чл. 364 от ЗЗД с наименование „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ II – ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ - АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ”,  действащо като Оперативна група, в която член/съдружник е „АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ”.

Проучване и оценка на състоянието на основните социални, икономически и екологични проблеми на аграрния сектор в граничещите с Република Гърция области и ролята на младите хора за тяхното решаване

По проект „Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs"  - EnvironmentYou ("Подобряване на управлението на околната среда от МСП, ръководени от младежи") по Програма Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции

Предмет: Доставка на лабораторна апаратура  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции