Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – преносими компютри

29.06.2018

Предмет: Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – преносими компютри“ В предмета на поръчката е включена доставка на нова компютърна техника – преносими компютри съобразно техвически характеристики посочени в техническа спацификация.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

20.06.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ
20.06.2018г. - ОБЯВА
20.06.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ
29.06.2018г.- ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА 

10.07.2018г. - ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА