Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по две обособени позиции

20.06.2018

ПРЕДМЕТ: Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по две обособени позиции“. В предмета на поръчката е включена доставка на нова лабораторна апаратура по две обособени позиции, съобразно техвически характеристики посочени в настоящата документация – техническа спацификация. Предложената лабораторна апаратура трябва да е нова, неупотребявана и в оригинална опаковка. Обособени позици: 1.Обособена позиция №1 – Портативен хлорофилен тестер; 2.Обособена позиция №2 – Преносим хлорофилен флуориметър. - Прогнозна стойност по Обособена позиция №1 – Портатевен хлорофилен тестер – 8 500 лева без ДДС; - Прогнозна стойност по Обособена позиция №2 – Преносим хлорофилен флуориметър - 20 500 лева без ДДС. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност. Определената прогнозна стойност се явява и максимална по процедурата, като оферти над нея ще бъдат отстранявани. Това се отнася и за посочената прогнозна стойност по отделните обособени позиции. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация, в това число и доставка на оборудването, монтаж и обучение на персонала в гр. Пловдив, бул. Менделеев №12. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Това се отнася и за посочената прогнозна стойност по отделните обособени позиции.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
 
20.06.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ
20.06.2018г. - ОБЯВА
20.06.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ
29.06.2018г. - Информация за удължаване на срока

13.07.2018г. - ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА