Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции

14.01.2020

Предмет: Доставка на лабораторна апаратура  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

15.01.2020 г. - Решение

15.01.2020 г. - Обявление

15.01.2020 г. - Документация

15.01.2020 г. - Образци

15.01.2020 г. - Стандартен образец за единния европейски документ за обществена поръка в word формат

20.01.2020г. - Разяснения по чл.180 от ЗОП

25.02.2020 г. - Уведомление за отваряне на ценови оферти

06.03.2020 г. - Протокол по чл. 54 от Правилника за прилагане на ЗОП

10.03.2020 г. - Решение за класиране на участници