Доставка чрез стокова борса на дизелово гориво за нуждите на Аграрен Университет - гр. Пловдив

29.04.2017

Предмет: Доставка чрез стокова борса на дизелово гориво за нуждите на Аграрен Университет - гр. Пловдив, за срок две години от датата на сключване на договора или до изчерпване на посоченото в спецификацията количество по две обособени позиции.

29.04.2017г. - РЕШЕНИЕ