Обществена поръчка по реда на чл. 186, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

14.11.2017

Предмет на поръчката:
„Избор на изпълнител за извършване на проучванe и изготвяне на доклад за актуалния профил (картиране) на съществуващите клъстери/мрежи в секторите от хранително-вкусовата промишленост в България и бенчмаркинг на иновативните клъстери“ по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: “Изготвяне на актуален профил (картиране) на съществуващите клъстери е секторите от хранително-вкусовата промишленост в България“;
  • Обособена позиция №2: „Сравнителния анализ между клъстери в сектора на хранително-вкусовата промишленост в България и иновативни такива в ЕС“.

 
Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396 

27.02.2018г. - ОБЯВА
27.02.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ
27.02.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ
08.03.2018г. - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
13.03.2018г. - ПРОТОКОЛ