Процедури с обява

Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив

В предмета на поръчката е включена доставка на компютърна техника, съобразно технически характеристики, посочени в техническата спецификация.

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции

В предмета на поръчката е включена доставка на нова лабораторна апаратура по шест обособени позиции, съобразно технически характеристики посочени в настоящата документация – техническа спецификация. 

Изпълнение на СМР на обекти на Аграрен университет - Пловдив

Обществената поръчка включва извършването на СМР свързани с изпълнение на ремонтни работи на различни обекти на Аграрен университет – Пловдив, подробно описани в приложените количествени сметки към одобрената документация. 

Доставка на компютърна техника - 15 броя персонални компютри

Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – 15 бр. Персонални компютри.

В предмета на поръчката е включена доставка на компютърна техника – персонални компютри, съобразно технически характеристики посочени в техническа спацификация.

Доставка на периферна техника, копири и мултимедии за нуждите на Аграрен университет – Пловдив

В предмета на поръчката е включена доставка на нова техника, съобразно технически характеристики посочени в настоящата документация – техническа спецификация. Бройката на техниката също е посочена в техническата спецификация.

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по две обособени позиции

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по две обособени позиции“. В предмета на поръчката е включена доставка на нова лабораторна апаратура по две обособени позиции, съобразно техвически характеристики посочени в настоящата документация – техническа спацификация.