Процедури с обява

Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – преносими компютри

Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – преносими компютри“ В предмета на поръчката е включена доставка на нова компютърна техника – преносими компютри съобразно техвически характеристики посочени в техническа спацификация.

Изграждане на „Ограда за УПИ ІІ – висш селскостопански институт, кв. 1 по плана на ВСИ – МО, по плана на ЖР „Тракия“, гр. Пловдив“

Обществената поръчка включва извършването на СМР свързани с Изграждане на „Ограда за УПИ ІІ – висш селскостопански институт, кв. 1 по плана на ВСИ – МО, по плана на ЖР „Тракия“, гр. Пловдив“. Към одобрената документация за участие е приложена Количествена сметка, описваща основните видове работи, както и е приложен в ел. вариант инвестиционен технически проект, с части Конструкциь, Архитектура и Трасеровъчен план.Участниците следва при оферираренето задължително да се съобразят с изискванията на приложения технически инвестиционен проект, като изпълнението на обекта следва задължително да отговаря на заложените изисквания в проекта за материали, в това число визия и изглед.

Обществена поръчка по реда на чл. 186, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Предмет на поръчката:
„Избор на изпълнител за извършване на проучванe и изготвяне на доклад за актуалния профил (картиране) на съществуващите клъстери/мрежи в секторите от хранително-вкусовата промишленост в България и бенчмаркинг на иновативните клъстери“ по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: “Изготвяне на актуален профил (картиране) на съществуващите клъстери е секторите от хранително-вкусовата промишленост в България“;
  • Обособена позиция №2: „Сравнителния анализ между клъстери в сектора на хранително-вкусовата промишленост в България и иновативни такива в ЕС“.

Доставка на трактор и прикачен инвентар за нуждите на проект №15-16 към НИЦ при Аграрен университет - Пловдив

За нуждите на проект към НИЦ при Аграрен университет – Пловдив е необходимо да бъде закупена земеделска техника - трактор с прекачен инвентар, който ще се използва в научната и учебната работа на Университета.

Доставка на лабораторна апаратура необходима за Аграрен университет - Пловдив

Предмет на обществената поръчка – „Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив“ 

Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита

Открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП),  с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита“.