Публични състезания

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции

Предмет: Доставка на лабораторна апаратура  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции

Ремонт на Спортен комплекс на Аграрен университет - Пловдив

Предмет: Ремонт на спортен комплекс на Аграрен университет - Пловдив.

Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор

Предмет: Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор.

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Аграрен университет - Пловдив

Предмет: Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Аграрен университет - Пловдив.

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по десет обособени позиции

Предмет: „Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по десет обособени позиции“.

Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив"

Предмет на настоящaта обществена поръчка е Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив“.

  • 1
  • 2