Профил на купувача

Доставка на трактор и прикачен инвентар за нуждите на проект №15-16 към НИЦ при Аграрен университет - Пловдив

За нуждите на проект към НИЦ при Аграрен университет – Пловдив е необходимо да бъде закупена земеделска техника - трактор с прекачен инвентар, който ще се използва в научната и учебната работа на Университета.

Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив

Публично състезание,  с предмет:„Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив" с номер на поръчката в РОП 00875-2017-0003. 

Доставка на лабораторна апаратура необходима за Аграрен университет - Пловдив

Предмет на обществената поръчка – „Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив“ 

Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита

Открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП),  с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита“.

Доставка на микровълнова система за минерализация на проби

Доставка на Микровълнова система за минерализация на проби, с минимални технически характеристики.

Инженеринг – проектиране и изграждане на стоманено-стъклена оранжерия с 2 врати за нуждите на Аграрен университет–Пловдив

Инженеринг – проектиране и изграждане на стоманено-стъклена оранжерия с 2 врати за нуждите на Аграрен университет–Пловдив, съобразно техническа спецификация и количествена сметка посочващи конкретните видове дейности, приложени към документацията за участие.