​Аграрен Университет – Пловдив обявява търг за поставяне на Вендинг автомати за продажба на топли напитки

22.01.2019

Аграрен Университет – Пловдив, обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от имот публична държавна собственост, за поставяне на  „Вендинг автомати за продажба на топли напитки“, както следва: 

- 1 кв. м. от фоайето на Агрономическия факултет за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 150 лева без ДДС; 
- 1 кв. м. от фоайето на Лозаро-градинарския факултет за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 150 лева без ДДС;   
- 1 кв. м. от фоайето на Департамента за езикова подготовка и спорт  за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС; 
- 1 кв. м. от фоайето на сградата на катедра „Механизация“  за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС;    
- 1 кв. м. от фоайето на сградата на Учебната лабораторията за биотехнологии (Ягодовско шосе) за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС;   
- 1 кв. м. до гаражите на университета за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС;  
Всички имоти се управляват от Аграрен Университет - гр.Пловдив, бул. „Менделеев” №12.

Търгът ще се проведе на 28.02.2019 г., от 10 часа в сградата на  Аграрен Университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев” № 12, заседателна зала, сграда Ректорат.
Участниците са длъжни  да представят предложения  за всички автомати. 
Срок на наемното отношение – пет години.
Тръжната документация може да бъде закупена от касата на Аграрен Университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев” №12, при цена от 100 лева без ДДС. Депозит за участие е в размер на 1000 лв. и се внася в касата или се превежда по сметка на университета до 12 часа на 27.02.2019 г.
Заявление за участие заедно с всички необходими и задължителни документи към него се приемат в деловодствата на Аграрен Университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев” №12 до 12 часа на 27.02.2019 г.
Оглед и информация за обектите – по предварителна заявка на телефон - 032/654-396.

ЗАПОВЕД