Обява

17.10.2019

Аграрен Университет – Пловдив, обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от имот публична държавна собственост, за поставяне на  „Вендинг автомати за продажба на топли напитки“, както следва: 

- 1 кв. м. от фоайето на Агрономическия факултет за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 150 лева без ДДС; 
- 1 кв. м. от фоайето на Лозаро-градинарския факултет за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 150 лева без ДДС;   
- 1 кв. м. от фоайето на Департамента за езикова подготовка и спорт за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС; 

Всички имоти се управляват от Аграрен Университет - гр.Пловдив, бул. „Менделеев” №12.
Търгът ще се проведе на 26.11.2019 г., от 10 часа в сградата на  Аграрен Университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев” № 12, заседателна зала, сграда Ректорат.

Участниците са длъжни  да представят предложения  за всички автомати. 

Срок на наемното отношение – пет години.

Тръжната документация може да бъде закупена от касата на Аграрен Университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев” №12, при цена от 100 лева без ДДС. Депозит за участие е в размер на 1000 лв. и се внася в касата или се превежда по сметка на университета до 12 часа на 25.11.2019 г.

Заявление за участие заедно с всички необходими и задължителни документи към него се приемат в деловодствoтo на Аграрен Университет – гр. Пловдив,  бул. „Менделеев” №12 до 12 часа на 25.11.2019 г.

Оглед и информация за обектите – по предварителна заявка на телефон -  032/654-396.

ЗАПОВЕД