Обява

07.10.2020

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2 и чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 г., на следния недвижим имот: част от имот публична държавна собственост по Акт №3411/19.04.2000 г., представляващ обособена част от неизползвана земя – 1000 кв.м., находяща се на бул. „Освобождения“, до бензиностанция „Лукойл“, в близост до хотел „SPS“, маркирана като  квадрат  №1 от Ситуационен план, приложен към условията за участие в търга. Имотът е предназначен за стопански нужди - Изграждане на автомивка чрез поставяне на преместваеми обекти, съобразно изискванията на чл. 56 от ЗУТ и на Община Пловдив. Първоначалната тръжна, месечна наемна цена е в размер на 1000 лева. Търгът ще се проведе на  10.11.2020 г. от 10:15 ч в сградата на Ректората на Университета – бул. „Менделеев” №12.  Документи за участие се приемат в служба  „Деловодство”,  от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Аграрен университет, до дата 09.11.2020 г. Депозит за участие - в размер на 1000 лв, платен в касата или по банковата сметка на  университета от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Аграрен университет, до дата 09.11.2020 г. Тръжна документация се закупува от касата на Университета, от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Аграрен университет, в срок до 12 ч. на  09.11.2020 г., при цена 100 лв. без ДДС.

ЗАПОВЕД