Обява

07.10.2020

Аграрен университет - гр. Пловдив отдава под наем за срок от 7 години – част от  имот  публична държавна  собственост, управляван от Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, по акт за публична държавна собственост № 6628/2007 г. (част от имот 3316 (кадастрален номер 56784.540.1046) от УПИ І-ВСИ, кв.1 по плана на ВСИ-Пловдив)  - част от УПИ I, кв. 1, по плана на ВСИ-МО, ЖР „Тракия”, гр. Пловдив, разположен на бул. „Санкт Петербург“, между общежития – Чайка 2 и Чайка 3, с обща площ от 50 кв.м., ведно с постройка / лека конструкция, тип барака/ с полезна площ от 26,64 кв.м. (7.40 м. x 3.60 м.),  предназначен за стопански нужди – кафе аператив за продажба на кафе, закуски, топли, студени напитки и др. стоки. Първоначалната тръжна, минимално определена тръжна месечна наемна цена за имота е в размер на: 600 лева  без ДДС. Имотът се отдава под наем срещу заплащане на месечен наем. Търгът ще се проведе на 10.11.2020 г. от 10 ч. в сграда Ректорат на Университета – гр. Пловдив,  бул. Менделеев №12. Документи за участие се приемат в служба „Деловодство”, от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Университета, до дата 09.11.2020г. Депозит за участие - в размер на  1000 лв., платен по банковата сметка на  Университета или в брой, в касата на Университета в срок - 09.11.2020 г., до 12 ч. Тръжна документация се закупува от касата на университета,  от 10 до 12 ч., всеки работен ден за университета, в срок до 09.11.2020г., при цена 100 лв. без ДДС. 

ЗАПОВЕД