Обява

06.09.2017

Аграрен Университет – Пловдив, обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от имот публична държавна собственост, по отделни позиции, с площ както следва:

Обособена позиция №1 „Вендинг автомати за продажба на топли напитки“, включваща:

  • 1 кв. м. от фоайето на Агрономическия факултет за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 150 лева без ДДС;
  • 1 кв. м. от фоайето на Лозаро-градинарския факултет за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 150 лева без ДДС;  
  • 1 кв. м. от фоайето на Департамента за езикова подготовка и спорт  за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС;
  • 1 кв. м. от фоайето на сградата на катедра „Механизация“  за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС;   
  • 1 кв. м. от фоайето на сградата на Учебната лабораторията за биотехнологии (Ягодовско шосе) за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС;  
  • 1 кв. м. до гаражите на университета за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС;  

Обособена позиция №2 „Комбиниран вендинг автомат за продажба на студени напитки и пакетирани стоки“, включваща“:

  • 1 кв. м. от фоайето на Агрономическия факултет за поставяне на 1 брой комбиниран вендинг автомат за продажба на студени напитки и пакетирани стоки. Начална месечна тръжна цена –70 лева без ДДС;
  • 1 кв. метра от фоайето на Лозаро-градинарски факултет за поставяне на 1 брой комбиниран вендинг автомат за продажба на студени напитки и пакетирани стоки. Начална месечна тръжна цена – 70 лева без ДДС;
  • 1 кв. метра от фоайето на Департамента за езикова подготовка и спорт  за поставяне на 1 брой комбиниран вендинг автомат за продажба на студени напитки и пакетирани стоки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС;

Всички имоти се управляват от Аграрен Университет - гр.Пловдив,  бул. „Менделеев” №12.

Търгът ще се проведе на 08.11.2017 г., от 10 часа в сградата на  Аграрен Университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев” № 12, заседателна зала, сграда Ректорат.

Участниците могат да подават документи  за една или за двете обособени позиции  Участниците са длъжни  да представят предложения  за всички автомати от обособена позиция.

Предложените вендинг автомати трябва да са фабрично нови и неизползвани до момента ва монтажа в Университета.

Срок на наемното отношение – пет години.

Тръжната документация може да бъде закупена от касата на Аграрен Университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев” №12, при цена от 100 лева без ДДС. Депозит за участие е в размер на 500 лв. за всяка обособена позиция и се внася в касата или се превежда по сметка на университета до 12 часа на 07.11.2017 г.

Заявление за участие заедно с всички необходими и задължителни документи към него се приемат в деловодствата на Аграрен Университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев” №12 до 12 часа на 07.11.2017 г.

Оглед и информация за обектите – по предварителна заявка на телефон - 032/654-396.