Обява

22.01.2019

Аграрен Университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2  и  чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 г., на следния недвижим имот: Част от имот публична държавна собственост по Акт за публична държавна собственост №3318/13.04.2018 г., представляващ  обособени част от имота, а именно – Двуетажна масивна сграда», с идентификатор №,56784.540.278.1, със застроена площ по АПДС от 770 кв.м, разположена в поземлен имот №,56784.540.278, целият с обща площ по АПДС от 5590 кв.м., разположен в  гр. Пловдив, ЖР Тракия, зона А-7, парцел ІІІ, в кв.3 (в близост до блок 82, ЖК Тракия). Наетият имот следва да бъде  използван  за една от видовете стопански нужди, които са посочени по-долу,  а именно за: извършване на социални услуги извън обичайната домашна среда, като: дом за деца или възрастни с физически увреждания, в т.ч. сетивни, дом за деца или възрастни с умствени затруднения, дом за временно настаняване или дом за стари хора, съобразно  Наредба  № 4 от 16.03.1999 г. за Условията и реда за извършване на социални услуги, като бъдещия Наемател следва да  спазва законовите изисквания в Република България при осъществяване на дейността, за която е нает имота. Целта е да се бъдат обособени в имота минимум 22 стаи, всяка със собствена баня и тоалетна, което ще бъде от полза за Университета за бъдещо използване на имота, след изтичане на договора за наем, като студентско общежитие и място за настаняване на преподаватели и гости на Университета. Първоначалната тръжна, месечна наемна  цена е в размер на 800 лева /без ДДС/. Наемателят е длъжен да извърши пълен ремонт на отдавания под наем имот, като обособи в него  минимум 22 стаи, всяка със собствена баня и тоалетна. Всички подобрения наетият имот остават в собственост на Университета, без да се дължи заплащането им, като следва да се извършат инвестиции в размер на минимум 600 000.лева без ДДС. Наемателят поема задължение да поддържа и облагороди двора около наетата сграда. Наемателят няма право на приспадане на наема.  Търгът ще се проведе на 27.02.2019  г. от 10 ч в сградата на Ректората - заседателна зала. Документи за участие се приемат в служба  „Деловодство”, от 10 до 14 ч., всеки работен ден за Аграрен Университет, до дата 26.02.2019 г. Депозит за участие - в размер на 3000 лв, платен в касата или по банковата сметка на  Университета. Тръжна документация се закупуват от касата на АУ – Пловдив, от 10 до 14 ч., всеки работен ден за Аграрен Университет, в срок до 14 ч. на 26.02.2019 г., при цена 100 лв. без ДДС.

ЗАПОВЕД