Обява

03.04.2019

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2  и чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 г., на следният недвижим имот: Част от имот публична държавна собственост по АПДС № 6628/2007 г., представляващ  обособена част от 130 кв.м. земя находяща се в гр. Пловдив, района на Аграрен университет-Пловдив, срещу блоковете, намиращи се в района на  бившата „Мототехника“. 

Имотът е предназначен за стопански нужди – ветиринарно-медицинска дейност.  Първоначалната тръжна, месечна цена е в размер на 400 лева /без ДДС/. Отдава се само и единствено земя. Преместваемата постройка, разположена върху имота не е собственост на Университета и не е предмет на търга за отдаване под наем. Бъдещият наемател е длъжен да постави за своя сметка преместваем обект, в който да развива стопанската дейност, а именно:  ветиринарно-медицинска дейност.  Търгът ще се проведе на 10.05.2019г. от  09:30 ч. в сградата на Ректората  на Университета – бул. „Менделеев” №12.  Документи за участие се приемат в служба „Деловодство”, всеки работен ден за Аграрен университет - Пловдив, до дата 09.05.2019г., 12:00ч. Депозит за участие - в размер на 1000 лв, платен в касата или по банковата сметка на Университета, всеки работен ден за Аграрен университет, до дата 09.05.2019г., 12:00ч. Тръжна документация се закупува от касата на Университета,  всеки работен ден за Аграрен университет - Пловдив, в срок до 12 ч. на  09.05.2019г., при цена 100 лв. без ДДС.