Ботаника и агрометеорология

Катедрата е основана през 1946 г. като комплексна катедра по земеделска ботаника и метеорология, с ръководител проф. К. Киряков. През 1963 г. се отделя като катедра "Земеделска ботаника", с ръководител проф. Стоян Димитров. В катедрата са работили проф. Димитър Делипавлов (от 1948 г.), проф. Иван Ковачев (от 1958 г.), проф. Мария Попова (от 1959 г.), проф. Димитър Терзийски (от 1961 г.), проф. Илия Чешмеджиев (от 1963 г.), ст.н.с. Димо Граматиков (от 1962 г.), доц. д-р Георги Стойчев (от 1982 г.  до 2005 г.), доц. д-р Кунка Кожухарова (от 1984 г.). и от Агрометеорология проф. Драган Драганов (от 1960 г.), проф. Мария Гюрова (от 1954 г.), През 2006 г. катедрата отново е обединена с катедра Агрометеорология.

В катедрата се работи по две специализирани направления. Направление Ботаника разполага с две микроскопски учебни зали (зали 316а , 316б), една семинарна (9) и цитологична лаборатория. В процес на обновяване и създаване на дигитална учебна зала е 316 а зала, която е оборудвана с нови микроскопи  с камери и таблети, както и дигитален монитор-стена. Задължителните учебни дисциплини са „Ботаника” (общ курс), „Анатомия и морфология на растенията”, „Систематика на растенията”, „Цитология, хистология и ембриология на растенията” и „Биология на семената”. В катедрата се изучават и избираемите дисциплини „Гъбарство”, „Билкарство”, „Приложна дендрология”, „Медоносни растения“, “Флора на България“ и „Фитоценология”.

Тук е и вторият по големина национален хербариум (с абревиатура SOA), който членува в Международната асоциация за таксономия на растенията. Хербариумът съхранява над 160 000 образци от българската и световната флора и микота, и е ценен източник на таксономична и хорологична информация във фундаменталните ботанически изследвания (повече информация за SOA – на адрес www.botanica.gallery).

Направление Агрометеорология разполага с материална база за провеждане на практически упражнения и научни разработки (зала 317), осигурена със съвременни компютърни конфигурации за работа в интернет среда. Към катедрата има изградена  Агрометеорологичната Обсерватория, която е разположена на  учебно експерименталната база при АУ- Пловдив.

Състои от два сектора – метеорологичен и агрометеорологичен. В метеорологичния сектор се отчитат основните метеорологични елементи по стандартна методика утвърдена от WMO и НИМХ – БАН.

Организацията на наблюденията и поддръжката на уредите се осъществява със съдействието на НИМХ – Национален Институт по Метеорология и Хидрология към БАН, които осигуряват наблюдателите в климатичната станция. Получената и обработената информация се предоставя и използва в националната синоптична и метеорологична мрежа на Република България, като основа за метеорологична информация и съставянето на национални прогнози за времето, климата и природните явления.

В агрометеорологичния сектор се извършват наблюдения върху фенологичното развитие на основни селскостопански култури и паралелно се измерва влажността на почвата. Наблюденията се извършват в сътрудничеството с НИМХ - БАН филиал Пловдив.

Към катедрата има изградена мрежа от автоматични метеорологични станции с цел организиране на съвременно агрометеорологично обслужване на селското стопанство за нуждите на различни сектори. 

Анатомия и морфология на растенията

С дисциплината Анатомия и морфология на растенията се дават основни познания по цитология, анатомия и морфология на растенията, които са основополагащи за усвояването на специализираните агрономически дисциплини. Студентите получават знания за структурата на клетката, морфологичния и анатомичния ...

...