Растениевъдство

Катедра „Растениевъдство” е основана през 1946 година. Първият ръководител на катедрата е академик Павел Попов Миндоровски. 

В катедрата се работи по две специализирани направления,  „Растениевъдство” и „Фуражнопроизводсво”.

Учебна работа се води основно по дисциплините  „Растениевъдство” и „Фуражнопроизводство”. 

Допълнително се преподават и дисциплините: лечебно- ароматни и вкусови растения,  зърнопроизводство, технически култури. фуражно производство, ливадарство, биологично отглеждане на полски и фуражни култури, тревни смески, съхранение на зърното, тютюнопроизводство,  памукопроизводство и др. 

Понастоящем в катедрата на основен трудов договор работят  10  хабилитирани преподаватели, от които 6 – професори, и  4 - доценти. 

Учебната и научно–изследователската работа се подпомагат от двама  главни експерти.

В Аграрния Университет преподавателите от катедрата водят  обучение във всички факултети и специалности към тях.  Тя е основно звено при подготовката на студентите от специалност Агрономство-полевъдство. 

Научно - изследователската дейност на преподавателите включва част от зърнено-житните /пшеница, ечемик, тритикале, овес, царевица/, бобовите /нахут, фасул, грах/, техническите /рапица, слънчоглед, лен/, етерично - маслените /босилек, лавандула, кориандър, резене и др./ и фуражни /люцерна, многогодишни треви/ култури.

Научните интереси на академичния състав са свързани с разрешаване на различни проблеми в растениевъдството и фуражното производството: изпитване на интродуцирани сортове полски и фуражни  култури; установяване на най-подходящите предшественици, срокове, гъстоти, норми на сеитба и торови норми при полски и фуражни култури; изпитване на листни торове при различни полски и фуражни култури;  влияние на растежните регулатори върху развитието на полски и фуражни култури, изпитване на влиянието на тежките метали  върху извличането, натрупването и разпределението им при полски и фуражни растения.

За извеждане на учебният процес  катедрата  разполага с 4 учебни зали, снабдени с компютри, мултимедии, микроскопи и апаратура за различни анализи.

В  двора на Университета катедрата поддържа  учебен сортимент от 9 da , на който се отглеждат  голям набор от полски култури и сортове предназначени за практическата подготовка на студентите /хербарии, цели растения, семена/.

 Извън рамките на Университета за осъществяване на научната дейност, катедрата разполага с експериментално-внедрителска  база с площ от  9 da, сграда и оранжерия. 

Освен за  научна работа, полската база се използва и за извеждане на учебни практики със студентите. 

Катедрата е водеща  в обучението на 2 магистърски програми „Растениевъдна продукция” и „Лечебно ароматни и вкусови растения”. Преподавателите от катедрата участват и в извеждането на магистратури, предложени от други факултети.   
Освен бакалаври и магистри в катедрата се обучават и докторанти.

Зърнено-житни и зърнено-бобови култури

Дисциплината има за цел да запознае студентите с по- основните зърнено житни /пшеница, ръж, тритикале, ечемик, овес, царевица, сорго, ориз, просо/ и бобови култути /фасул, соя, грах, нахут и леща/, които се отглеждат в България и са включени в полските сеитбообръщения с разли ...

Зърнопроизводство

Дисциплината Зърнопроизводство има за цел да запознае студентите с по- основните зърнено житни /пшеница, ръж, тритикале, ечемик, овес, царевица, сорго, ориз, просо/ и бобови култути /фасул, соя, грах, нахут и леща/, които се отглеждат в България и са включени в полските сеитб ...

Лечебни, ароматни и вкусови растения

Дисциплина Лечебни, ароматни и вкусови растения /ЛАВР/ има за цел да запознае студентите с по-основните лечебни, ароматни и вкусови култури /роза, мента, лавандула, салвия, бял трън, жълт кнтарион, анасон, копър и др./.  В световното земеделие тези култури заемат не голяма ча ...

Основи на растениевъдството на ТС

Дисциплината предоставя на студентите възможността да усвоят съвременни, реални и конкретни теоритични познания за стопанското значение, произхода, разпространението, продуктивните възможности, биологичните изисквания, растежните и морфологични особенности,  систематиката и с ...

Растениевъдство

Дисциплината ”Растениевъдство”  има за цел да запознае студентите с -основните житни, бобови и  технически култури, които се отглеждат в България и са включени в полските сеитбообръщения с различно направление на произвежданата растителна продукция. В световното земеделие тез ...

Технически култури

Изучавайки тази дисциплина студентите получават теоретични знания и практически умения по отглеждането на кореноплодните, клубеноплодните, маслодайните, влакнодайните и наркотичните култури. В процеса на обучение студентите се запознават  с морфологичните особености, рас ...

Технологии в растениевъдството на ТС

Дисциплината предоставя на студентите възможността да усвоят съвременни, реални и конкретни теоритични познания за стопанското значение, произхода, разпространението, продуктивните възможности, биологичните изисквания, растежните и морфологични особенности,  систематикат ...

Фуражно производство

В курса на обучение по Фуражно производство студентите получават знания за стопанското значение, разпространението, видовото  разнообразие, екологичните и биологичните особености, технологията на производство на едногодишните и многогодишните фуражни растения за тревен и ...

...