Физиология на растенията и биохимия

Катедрата по Физиология на растенията съществува като самостоятелна катедра в Аграрния Университет - Пловдив до 2001 г., след което е обединена с колектива на дисциплината “Биохимия”. Тя е една от основните биологични катедри в състава на Агрономическия факултет. Колективът се състои от 3 хабилитирани лица, 3  главни асистенти, 1 асистент и 4 специалисти. Ръководител на катедрата е професор д-р Андон Василев.

Колективът на катедрата участва в подготовката на бакалаври и магистри по агрономическите специалности, специалностите “Растителна защита” и “Екология и опазване на околната среда”, както и специалността “Животновъдство”. Основните дисциплини в бакалавърската степен са Физиология на растенията, Биохимия на растенията, Биохимия и Ензимология. Наред с тях като избираеми дисциплини се изучават Физиологична екология на растенията; Растежни регулатори и Следберитбена физиология. Колективът участва в учебния процес на редица магистърски програми и извежда основните занятия в магистърския курс “Минерално хранене и торене”. В катедрата се извършва и обучение в докторска степен по специалността “Физиология на растенията”. В катедрата са издадени учебници по Физиология на растенията и Биохимия, както и редица пособия като Екологична физиология, Минерално хранене на растенията, Следберитбена физиология и др., които повишават ефективността на учебния процес.

В катедрата е разгърната широка научноизследователската дейност. Основните направления са свързани с изучаване на:

  • физиолого-биохимичната реакция на растенията към различни стресови фактори на средата (засушаване, засоляване, тежки метали и др.);
  • възможностите за регулиране на растежа и развитието на растенията в норма и стрес
  • биохимичните аспекти на качеството на растениевъдната продукция и др.
  • изследване на остатъчни количества от пестициди и хербициди в селскостопанска продукция.

Катедрата разполага със съвременна база и апаратура, позволяващи високо ниво на изследователския процес. Обемът на научната продукция на катедрата през последните години нараства, в това число публикациите в международни списания с импакт фактор.

Колективът на катедрата осъществява международно сътрудничество в учебната и научноизследователска работа с колеги от Белгия (Хаселтски Университет), Португалия (Нов Лисабонски Университет), Русия (Тимирязевска селскостопанска академия), Полша (Западнопомерански технологичен университет – Шчечин) и др.

Биохимия на животните

Учебната програма по Биохимия е съставена според учебния план на специалността Зооинженерство към АУ.
 
В лекционния курс по Биохимия на животните се разглеждат  основните закономерности на обмяната на веществата, характерна за животинските организми. Голямо внимание е обърнато на въпр ...

Биохимия на растенията

В лекционния курс по Биохимия на растенията се разглеждат  основните закономерности на обмяната на веществата, характерна за растителните организми. Голямо внимание е обърнато на въпросите, свързани с ензимната катализа, с енергетичните превръщания и с някои биохимични процеси и реакции, които ле ...

Ензимология

Краткият курс по Ензимология разширява знанията по Биохимия на растенията в един от най-важните раздели – науката за ензимите. Тя е тясно свързана с много науки особено с биохимията и молекулярната биология, микробиологията, генетиката, ботаниката, физиологията, медицината, р ...

Физиология на растенията

Физиология на растенията е наука, която изучава жизнената дейност на растителните организми през тяхната онтогенеза и при различни условия на външната среда. Обект на ФР са растенията, техните органи и клетки, клетъчни органели, протопластни, клетъчни и тъканни култури. В кур ...

...