Математика и информатика

Първата катедра по  физика и математика  се създава през 1946 г. към Пловдивския университет с пръв ръководител проф. Никола Карабашев и е обслужвала двата факултета – Агрономическия и Медицинския. 

По-късно, с отделянето на Висшия селскостопански институт като самостоятелно висше учебно заведение катедрата „Физика и математика“ е включена в структурата на Факултета по Лозаро - градинарство. Първоначално лекциите са четени от преподавател от София. През 1972 г. за асистенти по математика са избрани Георги Джелепов и Мария Василева, три години по-късно постъпват като асистенти по математика Ирена Иванова и Мария Миланова.

През м. април 2012 г. катедрата е обединена с направление „Информатика“ от катедра „Информатика и статистика“. 

Катедра “Математика и информатика ” към Факултета по икономика на Аграрния университет-Пловдив е създадена с Ректорска заповед РД-18-02/09.01.2018 във връзка с Решения на Академичния съвет на АУ от 27.11.2017 и 22.12.2017г.. 

Учебна дейност:

Катедрата осъществява обучение по 32 задължителни и избираеми дисциплини в три основни науки: Математика, Информатика и Статистика.

Математика

Обучава студентите на основите на математиката и нейното специфично приложение в аграрните науки. Тя предлага обучение с различен хорариум за студентите от различните специалности и дава базови знания за математическия апарат, използван в различните теоретични и приложни дисциплини.

Информатика

Провежда обучение в бакалавърска и магистърска степен, както и 2 дисциплини за докторанти на Университета. Студентите изучават теоретични и приложни аспекти на съвременната информатика и компютърни науки, които ще им бъдат полезни в обучението в различните специалности на  АУ и при реализирането им в практиката като специалисти. Учебните дисциплини позволяват гъвкаво да се отговори на изискванията от знания и умения в информатиката и тяхното приложение в аграрната сфера, природните науки, инженерната практика, икономиката, управлението и туризма. Обучението на студентите в областта на информатиката е пряко свързано с интересите на младите специалисти и с потребностите на обществото и бизнеса.

Статистика

Запознава студентите с теоретико-методологичната същност и възможности на практическото приложение на статистическия подход за изследване на състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на явленията от икономиката, природните науки и аграрния сектор. 

Научно-изследователска дейност: 

По математика е ориентирана към:

 • теория на числата, теория на кодирането и груповите алгебри;
 • алгебрични структури, абелеви групи;
 • диференциална геометрия; Риманови многообразия с допълнителни тензорни структури; геометрия на Риманови многообразия със структура на почти произведение;
 • приложение на математико-статистически методи за анализ на данни от аграрната и икономическата сфери.

По информатика е насочена към някои фундаментални направления на компютърните науки с възможности за приложението им в аграрната наука и практика. Най-съществени от тях са:

 • Алгоритми и софтуерни системи;
 • Релационни бази данни, многомерни бази данни; 
 • Информационни системи;
 • Софтуерни пакети;
 • Интегриране на данни и софтуер;
 • Подходи Data mining и text mining с приложения в природните науки;
 • Пространствен анализ на бази данни от динамични редове.

Ще се задълбочат изследванията в посочените научни направления като се потърсят нови, оригинални решения при разработване на софтуерни системи, прилагане на съвременни подходи за извличане на знания и създаване на алгоритми за управление на сложни структури от данни, включително на обекти от аграрната сфера.


По статистика е ориентирана към :

 • Статистически и иконометричен анализ в икономиката, природните науки и селското стопанство;
 • Статистическа обработка и анализ на резултатите от експериментални изследвания в областта на агрономическите науки;
 • Биостатистика (Биометрия);
 • Статистически и иконометричен софтуер;
 • Time series analysis.

Контакти:

Катедрата поддържа професионални връзки с другите катедри на АУ, с Факултетите по математика и информатика при СУ „Кл. Охридски” и ПУ „П. Хилендарски”, с катедра „Компютърни системи и технологии” на Технически университет – София и Пловдив, с Университета за национално и световно стопанство. Катедрата има професионални отношения с институти към БАН: Институт по математика и информатика, Институт по системно инженерство и роботика; Институт по паралелна обработка на информацията, Институт за изследване на населението и човека и др.


Катедрата поддържа връзки с академични институции от чужбина, като най-интензивни са с:

Czech University of Life Sciences in Prague, Department of Information Enginеering;

TEI – Thessaloniki, Agricultural University of Athens, Greece;
Czech Academy of Sciences, Institute of Information Theory and Automation;
School of Computing, The University of Portsmouth, Англия и др.

Бази данни

Настоящата учебна дисциплина се изучава от специалност “Управление на регионалното развитие” във факултет Икономика при Аграрен университет-Пловдив.

В курса на обучение са включени теми относно бази данни - същност и основни концепции, системи за управление на база данни,  архитектур ...

Висша математика

Поради все по-голямото приложение на съвременни математически методи в естествените науки и широкото навлизане на персоналните компютри при обработката на данни,  се явява необходимостта от обезпечаване на редица дисциплини в АУ – Пловдив с математически апарат. Това налага изучаването на ди ...

Висша математика II ч.

Преподаваният материал за дисциплината е съобразен с учебните програми на дисциплините, изучавани в специалността Аграрна икономика, Бизнес икономика  и ползващи математика.

Дисциплината Висша математика II част се изучава  във втори&nbs ...

Висша математика I ч.

Учебната дисциплина Висша математика се изучава в самото начало на обучението на студентите от специалности „Аграрна икономика”, „Бизнес икономика” и  “Управление на регионалното развитие” във факултет Икономика при Аграрен университет – Пловдив. Нейното съдържание осигу ...

Информатика

Бъдещият специалист се нуждае от фундаментални познания по информатика и практически умения по използването на стандартни и специализирани програмни продукти и системи за да може да анализира, прогнозира, управлява сложните процеси в съвременната икономика.
Дисциплината об ...

Информатика и информационни технологии в туризма

Интересът на специалистите в професионално направление “Туризъм” към съвременната информатика и информационни технологии е обоснован от стремежа им към обогатяване на познанията им в тази област и от постоянно нарастващите изисквания от точна и достоверна информация в техните ...

Информационни технологии

Цел на настоящата учебна дисциплина е студентите да получат задълбочени познания и умения в съвременните информационни технологии, необходими за тяхното професионално развитие и практическата им реализация. Това ще се постигне чрез изучаване на:

 • ИТ в икономиката

  Целта на включените теми в обучението е да дадат възможност на студентите да получат по-задълбочени познания и умения относно използването на информационните технологии в икономиката и бизнеса.

  В практическите занятия се акцентира основно на работ ...

  Математически анализ

  Поради все по-голямото приложение на съвременни математически методи в естествените науки и широкото навлизане на персонални компютри при обработката на опитни и други данни, се явява необходимостта от обезпечаване на редица дисциплини, преподавани в АУ, с математически апара ...

  Моделиране на регионалните системи

  Целта на курса Моделиране на регионалните системи е студентите да придобият основни познания в областта на моделирането на регионалните системи и приложението на икономико-математическите модели при оптимизиране производството на отделните подотрасли. Студентите се запознават ...

  Обща и регионална статистика

  В съвременните условия в значителна степен се увеличава потребността на управляващите структури от достоверна информация за различни аспекти на обществената дейност, което изисква развитие на специфична информационна инфраструктура. Нейната специфика се проявява във възможнос ...

  Оптимизационни методи

  Бурното развитие на компютърната техника през последните години доведе до развитието на нови математически дисциплини с приложен характер. Една от тях е Оптимизационните методи. Предмет на дисциплината са методите за намиране на оптимален (най-добър) вариант при многовариантн ...

  Приложна математика

  Учебната дисциплина Приложна математика се изучава в начало на обучението на студентите от специалност “Аграрен туризъм” във Факултета по икономика при Аграрен университет – Пловдив. 

  Нейното съдържание осигурява един достатъчно плавен п ...

  Статистика (АИ, БИ)

  Целта на обучението по учебната дисциплина е студентите да придобият знания за теоретико-методологичната същност и възможности на статистическия подход за изследване на състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на явленията от икономическата област.

  Статистика (АТ)

  Статистическите знания са важен източник на аналитична информация и едновременно с това инструмент за вземане на адекватни управленски решения на всички нива – от отделните предприятия, специализирани в областта на туризма, до органите на държавно управление в регионите и стр ...

...