3.9. Туризъм

Специалности:

  • Аграрен туризъм - ОКС бакалавър
  • Управление на туризма - ОКС магистър
  • Екологичен туризъм - ОКС магистър 

Стратегия за развитие на професионалното направление