Мелиорации, земеустройство и агрофизика

През 1947 към Агрономическия факултет в Пловдивския университет се създава катедра „Мелиорации“. По – късно е включена в структурата на Лозароградинарски факултет като „Мелиорации и геодезия“. Първоначално в катедрата работят специалисти в областта на напояването – инженери и агрономи. По - късно в състава й влизат и инженери – земеустроители. От началото на 2018 се присъединиха и трима физици, работещи в областта на агрофизиката. 

Катедра „Мелиорации, земеустройство и агрофизика“  се състои от девет преподаватели – двама професори, трима доценти, двама гл. асистенти и двама асистенти, чиито усилия са насочени към качествена подготовка на студентите от бакалавърско и магистърско ниво по различни задължителни и избираеми дисциплини: “Напояване и отводняване“, „Поливен режим на земеделските култури“, „Напояване на тропични и субтропични култури“, „Експлоатация на хидромелиоративни системи“, „Напояване на паркове и градини“ „Хидрология“, „Хидравлика“, „Геодезия“, „Земеустройство“, „Поливно земеустройство“, „ГИС“, „Вертикално планиране“, „Физика“, „Биофизика“, „Възобновяеми енергийни източници“, „Физични методи за въздействие и контрол“, „Дистанционни наблюдения за прецизно земеделие“, „Дронове и аерофотография за прецизно земеделие“.

Под ръководство на преподаватели от катедрата се разработват дипломни работи от студенти в бакалавърски и магистърски програми. 

В катедрата са защитили дисертации докторанти не само от България, но и от Америка, Африка, Близкия изток и Азия, които са заемали ръководни длъжности и са водещи учени в редица университети и научни институции по света. Съществува дългогодишна приемственост – докторанти, които са били подготвени и защитили дисертации в нея, остават като преподаватели и предават своя опит на следващите след тях.

Преподаватели от катедрата участват активно като лектори в рамките на европейски програми в сродни университети – Гърция, Испания, Португалия, както и подготвят чуждестранни студенти, които се обучават в Аграрен университет.

Научните интереси на членовете на катедрата са насочени към поливните техники и технологии, поливни режими на селскостопанските култури, връзката почва – растение - вода, ерозия на почвата, приложение на ГИС в земеделието, въздействието на физични фактори върху развитието на растенията, оптични свойства на клетката, контрол на количеството и достъпността на биомаса за енергия и др. 

Преподавателите поддържат професионални връзки и работят съвместно с другите катедри на АУ, с ПУ „П. Хилендарски”, с УАСГ, с БАН, с Лаборатория по приложна физика и др. Катедрата поддържа връзки с академични институции от чужбина, като най-интензивни са с Дъблински Технологичен Институт – Ирландия, Аристотел университет в Солун, Технически университет – Лисабон, Технически университет в Констанца, Румъния и др. Участват в научни консултативни съвети към Министерството на земеделието, храните и водите, провеждат обучителни курсове на фермери.

Геодезия и земеустройство

Целта на изучавания материал по дисциплината “Геодезия и земеустройство” е студентите да придобият технически, теоретични и практични познания по геодезия, земеустройство и кадастър на земеделските земи. 

Темите обхващат: Геодезията като нау ...

Дигитални технологии в земеделието

.

Напояване и отводняване

Дисциплината “Напояване и отводняване” се изучава за да се дадат познания и умения на студентите агрономи на ниво бакалавър за организиране, прогнозиране и осъществяване на необходимите мелиоративни мероприятия при отглеждане на селскостопанските култури в условията на засуша ...

Напояване на ТС култури

Настоящият курс е предназначен за студентите от специалност Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) - редовно обучение, ОКС Бакалавър, при Факултет по Лозаро – градинарство. Целта му е да задълбочи познанията на студентите в областта на поливните режими и техниката за ...

Поливен режим

Учебната програма е предназначена за студенти, обучаващи се в образователна степен “Бакалавър”. Същата има за цел да допълни познанията на студентите, получени по дисциплината „Напояване и отводняване” (изучавана като задължителна), като предвидения за преподаване материал в ...

...