Ентомология

Катедрата по Ентомология към Факултета по растителна защита и агроекология е създадена през 1983 година. Тя е наследник на основаната през 1921 г. катедрата по „Земеделска ентомология“ към Софийския университет „Климент Охридски“, както и на сформираните по-късно катедри по “Растителна защита“ и „Ентомология“ към Селскостопанска Академия – София, Пловдивския университет и Висшия селскостопански институт „Васил Коларов“ – Пловдив. В катедрата са преподавали редица известни специалисти, като професорите Асен Лазаров, Васил Попов, Марин Дириманов, Стойне Григоров, Георги Сенгалевич, Тодор Симидчиев, Добри Буров, Рада Ангелова, Ангел Харизанов, Тройка Бабрикова, Антония Матеева, Иванка Лечева; доцентите Георги Тренчев, Антон Павлов и др. 

Към 2018 г. в катедрата по Ентомология се обучават студенти от всички специалности на Аграрния университет. Учебният процес се извежда на съвременно ниво от утвърдени и висококвалифицирани преподаватели: 3 професори, 3 доценти и 1 главен асистент. Извежданите курсове в бакалавърската и магистърска степени са над 20, а отделните учебни дисциплини надвишават 70.

Основни задължителни дисциплини са:

 • Обща ентомология
 • Специална (Земеделска) ентомология
 • Ненасекомни неприятели (нематоди, акари и гризачи )
 • Карантина на растенията
 • Биологична растителна защита
 • Прогноза и сигнализация на болестите и неприятелите
 • Интегрирана растителна защита
 • Фитосанитарен мониторинг и експертиза
 • Болести и неприятели при съхранение на продукти и материали
 • Взаимоотношения растения-вредител
 • Защита на декоративната растителност

Учебната дейност предоставя на студентите актуални, теоретични и практически знания и умения в областта на растителната защита. Тя е подчинена на непрекъснатия стремеж на преподавателите към подобряване, модернизиране и усъвършенстване.
Катедрата обучава български и чуждестранни граждани за придобиване на научна и образователна степен „Доктор”. 

За обезпечаване на учебния процес Катедрата разполага с 5 учебни зали, оборудвани с необходимите технически средства за провеждане на съвременен учебен процес. Студентите имат достъп и до 3 научни лаборатории по растителна защита, които са оборудвани с лабораторна техника, даваща възможност за разработване на научна тематика на съвременно равнище. Част от занятията се провеждат в Учебно-опитна база към АУ, където студентите придобиват практически умения в реална среда и могат да провеждат научни експерименти на открито.

Катедра Ентомология разполага с богата колекция от биологични сбирки с неприятели и повреди, които се използват за онагледяване на учебния процес. 

Преподавателите участват в разработването и реализирането на национални и международни научно-изследователски проекти.
Основните направления на научно-изследователската дейност на преподавателите от катедрата са:

Вредна и полезна ентомофауна, акарофауна и нематофауна в различни агроценози;
Екологосъобразни методи за растителна защита;
Мониторинг, прогноза и сигнализация на вредни насекоми по земеделските култури;
Биологично земеделие;
Таксономия на неприятели по селскостопанските растения;
Инвазивни видове насекоми, нематоди и акари;
Биологичен контрол с инвазивни плевели.

Биологична растителна защита

Отрицателните последствия от химичната борба, свързани с нарушаване на биологичното равновесие в агроценозите, замърсяване на околната среда с пестициди и др. могат напълно да се елиминират чрез прилагане на биологична растителна защита като природно явление и като човешка дейност. Знанията за то ...

Ентомология

Дисциплината “Ентомология” изучава неприятелите по основните земеделски култури. Тя дава възможност на студентите да изградят познания за влиянието на биотичните фактори на околната среда, възможностите за тяхното оптимизиране с оглед създаването на висок агрофон при отглежда ...

Карантина на растенията

Основната задача на растителната карантина е да опазва територията на дадена страна от проникването на карантинни вредители и да се организират мероприятия за ограничаване на по-нататъшното разпространение и за ликвидиране на влезлите в страната карантинни неприятели.

Ненасекомни неприятели

Дисциплината “Ненасекомни неприятели” изучава неприятелите и по основните земеделски култури. Тя дава възможност на студентите да изградят познания за влиянието на биотичните фактори на околната среда, възможностите за тяхното оптимизиране с оглед създаването на висок агрофон ...

Обща ентомология

Знанията, които те получават са адаптирани към специфичните особености на тяхната специалност и отговарят на съвременните тенденции за обучение на специалисти – агрономи по растителна защита. Те са свързани с насекомите като неприятели по културните растения, както и борбата ...

Прогноза и сигнализация

В общата част дисциплината ще предоставя научни знания върху теоретичните и методологични основи на прогнозата и сигнализацията; върху съдържанието, качеството и обема, а така също и върху методите за събиране и обработка на информацията необходима за осъществяване на прогноз ...

Специална ентомология

Дисциплината “Специална ентомология” предоставя на студентите възможността да усвоят познания за видовия състав на неприятелите по земеделските култури, тяхната биология, екология, повредите които причиняват, както и методите и средствата за извеждане на борбата с тях.

< ...

Специална ентомология - зеленчукови и трайни култури

Зеленчуковите култури отглеждани при полски и оранжерийни условия са основна целогодишна храна за населението.

Концентрацията им на сравнително малки площи и интензивния характер на отглеждане води до намножаване на голям брой неприятели, кои ...

Специална ентомология - полски култури

Още от древни времена насекомите са причинявали големи загуби на селското стопанство, които често пъти са достигали огромни размери и са предизвиквали гладна смърт на милиони хора. С особен приоритет в растениевъдството са полските култури, които заемат над 80% от площите. Из ...

...