Микробиология и екологични биотехнологии

Катедрата е основана през 1953 г. в рамките на ВСИ и е преминала през редица етапи на своето развитие в търсене на решения на много и различни проблеми свързани с образованието и науката.  Тя се обособява като независима образователна единица през 1994г. като катедра Микробиология, а през 2003г. в резултат на разширяване на дейността в образователните и научните направления се преименува на Микробиология и екологични биотехнологии. От първоначално извеждания основен курс по Микробиология преподавателите в катедрата разработват и въвеждат нови дисциплини: Екология на микроорганизмите, Микробиални методи за пречистване, Биотехнологии, Микробиални средства в аграрното производство, Технология на млякото и млечните продукти, Оползотворяване на селскостопански отпадъци, Съхранение и безопасност на земеделски продукти и храни, микотоксини и др.

В настоящия етап катедрата включва един член кореспондент, трима доценти, двама главни асистенти и помощно-технически персонал.

Важен аспект в дейността на академичния състав е поддържането и разширяването на международното сътрудничество в областта на преподаването и научните изследвания с водещи европейски и световни университети. Преподавателите в катедрата непрекъснато участват в европейски проекти по програмите Леонардо да Винчи, Еразъм, Шеста и Седма рамкови програми, Югоизточна Европа, Балкани-Средиземно море и проекти финансирани по Структурните фондове, фонд Научни изследвания и други национални фондове.

Основните направления на научно изследователската дейност в катедрата са:

  • Изолиране и характеризиране на нови биоагенти за приложение в селското стопанство;
  • Микробиален контрол на болести, неприятели и плевели;
  • Екологични методи за инактивиране на патогенни микроорганизми;
  • Оползотворяване на отпадни продукти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
  • Изолиране и характеризиране на микроорганизми, стимулиращи растежа на растенията и повишаващи качеството на продукцията;
  • Биоремедиация на замърсени с тежки метали почви;
  • Проучване влиянието на пестициди и торове върху почвената микрофлора;
  • Биологични замърсители в агро-хранителния сектор;
  • Изследване на традиционни и нови млечно-кисели продукти;
  • Компостиране на биоотпадъци.

Към катедрата са защитени 8 докторски и над 60 дипломни работи в тези направления. Екипът на катедрата непрекъснато подобрява качеството на образователните и изследователски процеси и с тази цел са изградени Лаборатория за микробиологичен анализ, който извършва изследвания на хранителни продукти,, вода, почва и др. и Лаборатория за микробиални биотехнологии  в която се разработват технологии за производство на микробиални препарати, почвени подобрители и торове за приложение в съвременното аграрно производство. Всичките те са оборудвани със съвременна апаратура.

Биотехнологии

Предлаганият курс има за цел да запознае студентите от специалност ЕООС със същността на биологичните технологии и приложението им в процесите на пречистване и опазване на околната среда.
Разглеждат се характеристиката на биологичните обекти и биотехнологичните процеси. Включени са въпроси, ...

Микробиологични методи за пречистване

Подробно се  разглеждат въпросите, свързани със структурата на микрофлората на почви, водни екосистеми и въздух. Студентите се запознават с основните понятия и закономерности на екологичната микробиология. Изучават микроорганизмите като продуценти, консументи и редуценти, а също така ...

Микробиология

Курсът цели да се изградят задълбочени познания върху биологията на прокариоти и еукариоти, като се акцентира върху изучаването на таксономията, физиологията, метаболизма и генетиката на микроорганизмите. Специално внимание се отделя на изучаване особеностите на основните гру ...

Управление на отпадъците

Курсът Управление на отпадъците има за цел да запознае студентите от специалност Екология и опазване на околната среда със съвременните тенденции и натрупаните знания на национално и европейско равнище за модерно, екологосъобразно, ефективно и икономически обосновано управлен ...

...